Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1221 (2010-2011)
Innlevert: 08.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan jeg be om å få en oversikt over hvor mye penger som er investert i henholdsvis riks- og fylkesveier fra 2005 til i dag og hvor mye som er planlagt investert frem til 2019 - alle tallene fordelt pr. år og pr. fylke, og kan jeg også be om en oversikt over hvor mye bompenger som er innkrevd pr. år og pr. fylke fra 2005 til i dag og hvor mye som er planlagt innkrevd frem til 2019, og kan jeg til slutt be om å få en oversikt over hva som var planlagt bompengebidrag til investeringene i NTP pr. år og pr. prosjekt og hva som blir realitetene i 2010 og 2011?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Innledningsvis vil jeg understreke at å framskaffe alle de opplysningene som det her bes om, er et svært omfattende arbeid. Noen av de etterspurte opplysningene lar seg heller ikke framskaffe.

I spørsmålet bes det om oversikt over riksveginvesteringer pr. år og pr. fylke for perioden 2005-2019. Fram til 2010 besto riksvegnettet av øvrige riksveger og stamveger. For øvrige riksveger var det fylkesfordelte investeringsrammer, mens investeringsrammene til stamveger var rutefordelt. Vedlegg 1 og 2 gir en oversikt over riksveginvesteringene de enkelte år i perioden 2005-2009, fordelt på fylker for øvrig riksvegnett og fordelt på ruter for stamvegnettet. Jeg gjør oppmerksom på at fram til 2006 inngikk midler til mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv på stamvegnettet i de fylkesfordelte rammene. Videre gjør jeg oppmerksom på at stamvegnettets omfang ble endret fra 2006.

Fra 2010 er alle riksveginvesteringer rutefordelt. Vedlegg 3 gir en oversikt over riksveginvesteringene i 2010 og 2011 fordelt på gjeldende ruter, mens vedlegg 4 viser de rutefordelte rammene i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013 (2019), basert på rammene i St.meld. nr. 16 (2008-2009). Rammene er fordelt på år for perioden 2010-2013, men ikke for perioden 2014-2019.

Representanten ber også om oversikt over fylkesveginvesteringer pr. år og pr. fylke for perioden 2005-2019. Se vedlegg 7. Med forvaltningsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2010, ble store deler av riksvegnettet omklassifisert til fylkesveg. Staten vil følge opp fylkeskommunenes bruk av midler på fylkesveg fra og med 2010 gjennom KOSTRA. Det foreligger foreløpig ikke tall for 2010. Det er ikke mulig å gi oversikt over planlagte investeringer på fylkesvegnettet uten gjennomgang av samtlige fylkeskommuners vegplaner.

Det bes videre om oversikt over innkrevde bompenger pr. fylke pr. år fra og med 2005 og hva som er planlagt innkrevd fram til 2019. Vedlegg 5 gir en oversikt over innkrevde bompenger pr. år i perioden 2005-2009, basert bompengeselskapenes innrapportering til Statens vegvesen. For flere prosjekter kreves det inn bompenger i mer enn ett fylke. Det foreligger derfor ikke fylkesvise oversikter. Det foreligger heller ikke prognoser for framtidige bompengeinntekter.

Jeg oppfatter at siste del av spørsmålet gjelder prosjekter med bompengefinansiering i 2010 og 2011. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det ikke tatt stilling til når bompengebidrag forventes stilt til disposisjon. Vedlegg 6 gir imidlertid en oversikt over prosjekter med bompengefinansiering i 2010 og 2011 og de bompengebidrag som lå til grunn for prioriteringen av disse prosjektene i St.meld. nr. 16 (2008-2009).

7 vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1221-vedlegg