Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1219 (2010-2011)
Innlevert: 08.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Vil statsråden bidra til at man i slike saker tar stor hensyn til lokal, langsiktig nytteverdi av infrastrukturinvesteringer, slik at pris ikke blir det eneste avgjørende for trasévalg?

Begrunnelse

I forbindelse med byggingen av kraftlinjen mellom Ørskog og Fardal skal Statnett etablere Sogndal Trafostasjon. Arbeidet vil kreve bygging av anleggsvei. Fra lokalt hold har det kommet frem ønske om at adkomsten skal etableres gjennom å styrke eksisterende infrastruktur fra Øvstedalen, mens Statnett har lagt opp til å bygge en egen og billigere anleggsvei, dog med liten bruksverdi for lokalsamfunnet.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Tilrettelegging for infrastruktur i forbindelse med utbygging av kraftledninger må alltid vurderes konkret for det enkelte tilfelle, jf. Ot.prp. nr. 62 (2008-2009):

”At nødvendig infrastruktur i tilknytning til ledninger og trafostasjoner, som for eksempel veier, kan tilrettelegges på en slik måte at de kan tjene samfunnsmessige behov kan også være en form for avbøtende tiltak.”

Olje- og energidepartementet fattet 8. april 2011 delvedtak for 420 kV kraftledningen Ørskog-Sogndal. I departementets vedtak er det bestemt at adkomstvei til Sogndal transformatorstasjon skal gå via Øvstedalen, i tråd med hva Sogndal kommune sterkt og tydelig har gått inn for. I departementets begrunnelse er det lagt stor vekt på den samfunnsmessige nytten denne veien vil ha for kommunen. På den måten har jeg sørget for at bestående infrastruktur fra Øvstedalen styrkes slik representanten er opptatt av.