Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1215 (2010-2011)
Innlevert: 08.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Daværende Sentralbanksjef Svein Gjedrem sa i årstalen i 2008 at ”Når vi plasserer pensjonsfondets midler, er vi gjester i våre naboers hus”, og viste til at eierskapet ikke bare kan ”tuftes på norske verdier og holdninger”. Daværende finansminister Kristin Halvorsen slo kort tid etter fast at norske retningslinjer gjelder. Men nå er formuleringen tilbake i NBIMs årsrapport.
Har ikke finansministeren styring med NBIM, eller mener finansministeren at vi må være varsomme med å forvalte eierskapet etter norske verdier?

Begrunnelse

I årsrapporten til NBIM heter det at: ”Som utenlandsk investor er vi gjester i andres hus.” Dette er investeringer som gjør oss til eiere, og i hvilken grad man da er gjest, er jeg usikker på. Jeg vil mene at det er vi, som investorer, som selv må pålegge oss normer for hva vi investerer i, og hva vi selv mener vi kan stå inne for. Det er vår forpliktelse overfor det mandat vi har fra den norske befolkningen etter KrFs syn.
Jeg spurte finansminister Kristin Halvorsen om dette under en interpellasjon i 2008. Hun svarte da følgende:

"La oss tolke sentralbanksjefen i beste mening. For det er Stortinget - vi som folkevalgte - Regjeringen og Finansdepartementet som representerer eierne av fondet, og det er Norges Bank som forvalter fondet på vår bestilling og etter vårt mandat og våre retningslinjer. Og jeg er helt enig med representanten Syversen i at vi som eiere har pålagt oss, og ønsket oss, at våre sparepenger ikke bare skal gå dit hvor det kanskje på kort sikt skulle være størst avkastning, hvis det er en fare for at vi samtidig medvirker til grove brudd på menneskerettighetene eller grov miljøskade. Og det står vi fritt til å gjøre med våre sparepenger. Det skal vi fortsette med, og det er det debatten videre framover dreier seg om."

Jeg tolket dette som en presisering at den norske stat faktisk ikke skal stå med lua i handa overfor de utenlandske selskapene vi har eierinteresser i, men snarere være tydelige på at vi som eiere skal representere en etisk forvaltning basert på norske verdier. KrF mener et aktivt, etisk eierskap basert på norske verdier bør være en selvfølge ut fra det mandat regjeringen har fått fra Stortinget, og forventer at den typen formuleringer som antyder at Norge må underlegge seg andre lands verdisett og eiere utgår.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er Norges Banks hovedstyre som behandler og godkjenner NBIMs årsrapport i samsvar med det mandat som er gitt av Finansdepartementet vedrørende forvaltningen av SPU. Dette inngår således ikke som en del av finansministerens styring med SPUs virksomhet.

Jeg slutter meg fullt ut til daværende finansminister Kristin Halvorsens svar under interpellasjonen i 2008. Som investorer skal vi følge lover og regler i de landene vi investerer, men vi står også fritt til å pålegge oss ytterligere retningslinjer for hva vi investerer i og hvorfor. Mandatet som Finansdepartementet har fastsatt for Norges Banks forvaltning av SPU gjenspeiler dette, og kapittel to i mandatet omhandler spesifikt hvordan banken skal opptre som ansvarlig investor.

I mandatet heter det at banken skal ha interne retningslinjer for å integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet.

Videre er det fastsatt at eierskapsutøvelsen skal baseres på FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Det står også at Norges Bank skal bidra aktivt til utviklingen av gode internasjonale standarder innen ansvarlig investeringsvirksomhet og eierskapsutøvelse.

I tillegg til arbeidet som foregår i banken sørger retningslinjene for uttrekk og observasjon for at fondet ikke investerer i selskaper som bidrar til eller selv er ansvarlige for grovt uetiske handlinger. De etiske retningslinjene har hatt bred oppslutning i Stortinget og representerer verdier som man kan anta støttes av brede lag i befolkningen.

I NBIMs årsrapport om SPU står utsagnet om at vi er ”gjester i andres hus” i et avsnitt som omhandler viktigheten av å være åpne om fondets regler og strategier, spesielt siden fondet er statlig eid. Dette reflekterer de såkalte Santiago-prinsippene som Norge har sluttet seg til. Santiago-prinsippene gir uttrykk for gode prinsipper for forvaltningen av statlige investeringsfond, og er å betrakte som minimumsstandarder for hvordan slike fond skal opptre.