Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2010-2011)
Innlevert: 08.04.2011
Sendt: 08.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Over halvparten av de trafikkdrepte i forbindelse med vegarbeid de fem siste åra er myke trafikanter, ifølge Statens vegvesen.
Vil samferdselsministeren ta grep for å sikre gående og syklende bedre ved vegarbeid?

Begrunnelse

Syklister og fotgjengere er mest utsatt ved vegarbeid. Over halvparten av de trafikkdrepte i forbindelse med vegarbeid de fem siste åra er myke trafikanter, i følge Statens vegvesen. Ulykkesanalysene avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende forbi anleggsområder, farlige kryssingspunkter mellom anleggsavkjørsel, gang - og sykkelveg og anleggskjøretøy med svært redusert sikt mot myke trafikanter.
I forrige uke begynte Statens vegvesen å rive ei bru på Sørenga i Oslo i forbindelse med vegarbeidene i Bjørvika. Dette arbeidet ble satt i gang uten at syklister og fotgjengere ble gitt informasjon i form av skilting, og uten at alternative traseer ble skiltet eller tilrettelagt. Med den kunnskapen som Statens vegvesen har om konsekvensene av mangelfull tilrettelegging for syklende og gående forbi veganleggsområder, kan man lure på hvorfor slikt skjer på et veganlegg i sentrale Oslo. Dette skjer altså langs en strekning der svært mange sykler, og som inngår i hovednettet for sykkel.
På denne bakgrunn er det ønskelig å få vite om Samferdselsministeren vil ta grep slik at dette ikke skjer igjen, verken i Bjørvika eller langs andre veganlegg i regi av Statens vegvesen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at 12 av 23 drepte i trafikkulykker ved veg- eller anleggsarbeid de siste fem årene var myke trafikanter. Fem av disse var syklende, mens sju var gående.
Statens vegvesen har informert meg om at de er i ferd med å revidere Håndbok 051 Arbeidsvarsling, som inneholder normalbestemmelser og retningslinjer for varsling og sikring av arbeid på og ved veg. Statens vegvesen har ved denne revisjonen tatt hensyn til hvor utsatt gående og syklende er ved vegarbeid, og bl.a. skjerpet inn byggeleders ansvar for arbeidsvarsling. Konkrete eksempler på hvordan disse trafikantgruppene bør sikres ved veg- og anleggsarbeid vil i tillegg bli vist i den reviderte håndboken, som skal erstatte den eksisterende utgaven som ble utgitt i 2006.
I den reviderte utgaven vil det også bli stilt krav om at alle arbeidsvarslingsplaner skal være basert på en risikovurdering, som skal vedlegges planen når denne sendes vegvesenet til godkjenning. Risikovurderingen skal nå også omfatte trafikantenes risiko.
Statens vegvesen satser også på å utvikle det trafikktekniske fagområdet, blant annet i form av en mer grundig opplæring av ulike typer personell. Dette gjelder både innen generell skilting, vegoppmerking og signalregulering, og innen arbeidsvarsling.
Jeg forventer at disse tiltakene vil bidra til å bedre sikkerheten for gående og syklende ved vegarbeid.