Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1226 (2010-2011)
Innlevert: 11.04.2011
Sendt: 11.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Helse Sør-Øst krever nå at alle som har tilbud til pasienter med ruslidelse skal ha tilbud om LAR-behandling som en del av sitt opplegg. Dette vil bety at det ikke vil finnes et LAR-fritt tilbud i regionen. Fagmiljøene er bekymret fordi pasienter som har LAR-tilbud ikke kan behandles side om side med pasienter som ikke har LAR. Pasienter uten LAR har en helt annen adferd og mister motivasjonen hvis de skal behandles sammen med LAR-pasienter.
Er dette i overensstemmelse med statsrådens politikk og mål for rusomsorgen?

Begrunnelse

Rusmisbrukere som mottar et tilbud om behandling for å bli helt rusfrie har en helt annen opplevelse av behandlingen enn pasienter som går på LAR mens de blir behandlet. For pasienter uten LAR kan det virke svært demotiverende å omgås, og leve sammen med, pasienter som får LAR-behandling. LAR-pasientene mottar medikamenter som bidrar til et helt annet reaksjonsmønster og mindre synlige reaksjoner. Når alle som tilbyr behandling for rusproblemer blir pålagt å ha et tilbud til begge grupper rusmisbrukere for å få avtale med Helse Sør-Øst vil det ikke finnes institusjoner eller tilbydere med et LAR-fritt tilbud. En utvikling i denne retningen vil i praksis bety at målet om å bidra til at rusmisbrukere kan bli helt rusfrie ikke lenger er realistisk. Det er en utvikling jeg håper ingen ønsker.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fra 1. januar 2010 ble LAR regulert i egen forskrift som erstattet en rekke rundskriv. Helsedirektoratet publiserte samtidig nasjonale retningslinjer på feltet. Et av de viktigste formålene med forskriften og retningslinjene var å integrere LAR i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble landsdekkende i 1998. Antall rusmiddelavhengige som er blitt inkludert i denne behandlingsformen har over tid økt betydelig. Det er i dag om lag 6300 som er i behandling. En betydelig andel av de som nå er i LAR, er enten i heldøgnsinstitusjon eller mottar poliklinisk behandling i TSB eller i psykisk helsevern. Ved Tyrilistiftelsen er for eksempel ca. 25 % av pasientene i TSB inkludert i LAR. Videre er en rekke rusmiddelavhengige i TSB medisinert for ulike psykiatriske diagnoser, herunder ADHD, depresjon og angst. Slik medisinering er forskrevet av lege, ofte før oppstart av TSB. Forutsatt at disse pasientene ikke inntar rusmidler av noen art, men kun inntar de forskrevne mengder medisiner som inngår i LAR, anses disse pasientene ifølge Helsedirektoratet som rusfrie.

Jeg har i sakens anledning mottatt en orientering fra Helse Sør-Øst RHF. Av denne orienteringen fremgår at man i dag har 20 avtaler i TSB til en samlet kostnad på 600 mill. kroner. Disse utløper 30. juni 2012. Helse Sør-Øst har imidlertid allerede startet arbeidet med en ny anskaffelse av behandlingstilbud til rusmiddelavhengige med siktemål å ha nye avtaler på plass ved årsskiftet. De ulike helseforetak og brukere deltar i arbeidet med å definere hvilke behov den kommende anskaffelsen skal dekke. I tillegg er både leverandører og kommuner invitert til dialog om dette. Det gjennomføres en omfattende prosess for å konkretisere brukernes behov slik at man legger til rette for tjenester som kan møte fremtidens behov. Helse Sør-Øst tar sikte på at den faglige krav-spesifikasjonen skal være ferdig i løpet av mai. Kravspesifikasjonen vil avklare hvilke typer behandlingstilbud som skal kjøpes, herunder om noen av behandlingstilbudene skal gis anledning til å reservere seg mot pasienter som er i LAR-behandling.

I denne prosessen vil Helse Sør-Øst RHF legge stor vekt på hovedprinsippet om at pasienter i TSB, som andre pasienter i spesialisthelsetjenesten, skal kunne motta lovlig forskrevne medikamenter som et ledd i behandlingen. Samtidig understreker Helse Sør-Øst at man ikke vil konkludere på dette punktet før den faglige prosessen er gjennomført. Det er derfor ikke avklart om Helse Sør-Øst vil åpne for at noen behandlingstilbud skal gis anledning til å reservere seg mot inntak av pasienter i LAR.

Avslutningsvis kan jeg minne om at Regjeringen har besluttet at det skal legges frem en stortingsmelding om norsk ruspolitikk. Det vil der bli gitt en bred omtale av både innholdsmessige og strukturelle forhold som er viktige for å kunne tilby rusmiddelavhengige helhetlige og sammensatte tjenester med best mulig kvalitet.