Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1293 (2010-2011)
Innlevert: 26.04.2011
Sendt: 26.04.2011
Besvart: 02.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for de ulike tilskuddsordninger landbruket kan søke om i tillegg til overføringer over jordbruksoppgjøret administrert av Statens Landbruksforvaltning (SLF) samt omfanget av disse ordningene i kroner, og hva vil statsråden gjøre for at fordeling av disse tilskuddene blir offentliggjort på lik linje med fordelingen av tilskudd gjennom SLF?

Begrunnelse

Statens Landbruksforvaltning administrerer fordeling av produksjonstilskudd i jordbruket. Fordelingen av tilskuddene gjøres i februar og juni og offentliggjøres.
I tillegg kan det søkes om Bygdeutviklingsmidler til landbruket. BU-midler administreres av Innovasjon Norge og fordeles fylkesvis. For det tredje administrerer kommunene tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMiL-midler). De to sistnevnte tilskuddsordningene offentliggjøres ikke på lik linje med tillegg tildelt av SLF.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: En samlet framstilling av de økonomiske virkemidlene til jordbruket står omtalt i de årlige proposisjonene til Stortinget om jordbruksoppgjøret. Her framgår rapportering på tidligere års anvendelse av midler, samt at det gis oversikter over avsetninger til framtidige disponeringer.

Jeg forstår spørsmålet fra representanten Trældal slik at det spesielt er informasjon om offentlighet rundt midlene avsatt til bygdeutvikling (BU-midlene), som forvaltes av Innovasjon Norge, og midlene kommunene forvalter til miljøtiltak(SMIL-midlene) han er opptatt av. For 2011 ble det avsatt 444,5 mill. kroner til fylkesvise BU-midler over jordbruksavtalen, hvorav bevilgningen til bedriftsrettede midler utgjør 384,5 mill. kroner og utviklings- og tilretteleggingsmidler utgjør 60 mill. kroner. Videre ble det avsatt 115 mill. kroner til SMIL.

Vedtak om disponering av BU-midler og SMIL-midler er å anse som enkeltvedtak. I motsetning til vedtak om produksjonstilskudd, treffes vedtak i saker vedrørende BU-midler og SMIL-midler fortløpende etter søknad. Vedtakene følger kravene til offentlighet, som framgår av forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser. Innsyn kan gis etter innsynsbegjæring.

I tillegg til at vedtak om tildeling av BU-midler er tilgjengelig via Innovasjons Norges postlister, legger også distriktskontorene ut informasjon om innvilgede prosjekter på sine hjemmesider så snart vedtak er fattet.

Informasjon om kommunenes vedtak om innvilgede SMIL-midler er tilgjengelig på den enkelte kommunes postlister.

Etter min vurdering er dette en praksis som fullt ut må tilfredsstille både lovpålagte krav og øvrige behov om informasjon rundt disponering av Jordbruksavtalens midler. Jeg ser derfor ingen grunn til å endre på dagens rutiner og praksis.