Skriftlig spørsmål fra Åge Austheim (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1229 (2010-2011)
Innlevert: 11.04.2011
Sendt: 12.04.2011
Besvart: 28.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Åge Austheim (FrP)

Spørsmål

Åge Austheim (FrP): 102,6 MNOK ligger inne i handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 på aktuelle veistrekning.
Er statsråden villig til å omprioritere noe av disse midlene for snarlig å utbedre den dårlige veistandarden på riksvei 70 Tingvoll-Ålvundfjord, og hva vil statsråden gjøre for at veistandarden på riksvei 70 ikke skal tvinge ambulanser i utrykning til å kjøre i 30-40 km/t, noe som i verste fall går utover pasientsikkerheten?

Begrunnelse

Tidens Krav melder 11. april at ambulansene må kjøre akuttpasienter i langt lavere hastighet enn fartsgrensa fordi riksvei 70, særlig på strekningen Tingvoll-Meisingset, har så dårlig standard. Ifølge en ambulansearbeider som uttaler seg til avisa, opplever pasientene som ligger på båra et ekstremt ubehag og veiforholdene har ikke vært så dårlige i nyere tid.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at foreliggende kostnadsanslag for utbedring av rv. 70 på strekningen Tingvoll – Meisingset er på over 200 mill. kr. I tillegg er reguleringsplantegningene så gamle at det er behov for en oppdatering i henhold til endrede standardkrav. Etter Statens vegvesen sitt syn vil dessuten en omprioritering innenfor tildelte rammer for perioden 2010-2013 gå hardt ut over andre prioriterte tiltak, særlig bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Jeg har så langt ikke funnet grunn for å overprøve de vurderinger som er gjort. Jeg forutsetter imidlertid at prioritering av midler til utbedring av rv. 70 på strekningene Tingvoll – Meisingset og Meisingset – Ålvundfjord blir vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.