Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1235 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Helseministeren har vist til at nye vegsamband åpner for sammenslåing av føde og akuttfunksjoner ved landets lokalsjukehus.
Støtter statsråden innspillet fra Ap sine to tillitsvalgte i at nedlegging av føde i Nordfjord bidrar til uforsvarlig lang reiseveg for noen, og at det bør kompenseres ved forsering av brua over Rovdefjorden og tunnel til Gursken?

Begrunnelse

Helseministeren har ved flere anledninger vist til at nye vegsamband åpner for en samordning/sentralisering av akutt og føde ved en del sjukehus ute i distrikts Norge. Som eksempel kan det vises til vedtak om nedlegging av føde og ortopedi ved Eid sjukehus i Nordfjordeid, der kvinner som i dag benytter seg av sjukehuset på Eid anbefales å føde ved Sjukehuset i Volda når Kvivsvegen åpnes. For noen vil nok dette kunne bli et godt tilbud, samtidig viser det seg at reduksjonene ved sjukehuset på Eid rammer folk i ytre Nordfjord, i Vågsøy og Selje i tillegg til Synste Vanylven, som i dag har et fergefritt tilbud ved Eid tilgjengelig dag som natt. Vanylven er nå den eneste av kommunene på Søre Sunnmøre som ligger utenfor den såkalte timesirkelen i reisetid, som fra medisinsk faglig hold er regna som en ytre grense for det beredskapsmessige akseptable i avstand til sjukehus, ifølge Ordfører Jan Helgøy i Vanylven, ifølge avisen Synste Møre 7. april 2011. Han mener at denne geografiske svekkingen av beredskap bør kompenseres, ved at det politisk ryddes veg for en forsering av Rovdefjordsambandet mot Eiksundsambandet. Det betyr at også ytre Nordfjord og Vanylven vil få et fastsamband til Volda og Ørsta som er åpent hele døgnet, og samtidig gi kortere avstand også til sjukehuset i Ålesund.
Forslaget fra Helgøy støttes av Ap sin fylkesordførerkandidat Jon Åsen, som i samme avis hevder at "brua over Rovdefjorden og tunnelen til Gursken har fått en ny og vektig grunn for realisering." Noe også Ap sin stortingsrepresentant fra Herøy, Svein Gjelseth støtter. Gjelseth er klar i talen om hva konsekvensene må bli om Nordfjord mister så pass vitale funksjoner som føde og ortopedi. Han hevder følgende: "Dette er store strukturendringer for folket, og særlig da i ytre på kysten. Dette må følges opp med bedre kommunikasjoner." "Kviven blir ei god samenknytning for indre distrikt til Volda/Ørsta-regionen. No kreves det at ytre kjem i tilsvarende fokus med oppfølging av Kystvegen og då spesielt Rovdefjordsambandet." Han sier videre: "Der kan ikke berre vere snakk om å ta bort. Det handlar også om å erstatte."

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De beslutninger som er gjort vedrørende fødetilbudet i Nordfjordområdet og sørlige deler av Møre og Romsdal bygger på grundige vurderinger og entydige faglige anbefalinger. Målet har vært å gi kvinnene i Nordfjord og på Sunnmøre et kvalitetsmessig godt og forutsigbart fødetilbud, og videreutvikle Nordfjord sykehus som et fremtidsrettet og kvalitetsmessig godt lokalsykehus med stor aktivitet rettet mot pasientgruppene med størst behov.

For å sikre et kvalitetsmessig godt og forutsigbart fødetilbud, spesielt med tanke på kvinner som trenger for eksempel keisersnitt eller epiduralbedøvelse, har regjeringen besluttet å slå sammen fødeavdelingen i Nordfjordeid og Volda og lokalisere den felles fødeavdelingen til Volda. En felles avdeling vil gi grunnlag for et større fagmiljø, mer kompetanse, stabil bemanning med mindre vikarbehov og samlet sett et kvalitetsmessig bedre tilbud til de fødende som trenger å føde på en fødeavdeling.

Lokalisering av den felles fødeavdelingen til Volda vil gi lenger reisetid for noen, mens andre vil få samme eller noe redusert reisetid. Alt i alt har regjeringen vurdert endringene i reisetid som akseptable. Endringene skal som kjent ikke iverksettes før Kvivsvegen åpner høsten 2012.

Når det gjelder planer for realisering av Rovdefjordsambandet, vil jeg vise til at dette ligger under samferdselsministerens ansvarsområde. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid si at det er viktig å se sykehusenes akuttfunksjoner og utvikling i vei- og kommunikasjonssystemer i sammenheng, noe som også er presisert i stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og omsorgsplan.