Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1234 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Opel Norge har søkt om avgiftsregistrering av Opel Ampera. Bilen er i hovedsak en el-bil, men med innebygd teknologi for bensindrevet aggregat slik at bilen kan ha rekkevidde på 500 km, mens batteridistanse er opp til 80 km. Toll- og avgiftsdirektoratet har konkludert med at bilen hverken er el-bil eller hybridbil og har avgiftsklassifisert den som en personbil. Flere bilfabrikanter vil lansere lignende biler og lanseringer er i fare.
Vil statsråden endre regelverket slik at denne kategorien biler får ny avgift?

Begrunnelse

Opel Ampera har mulighet til å bli den første fullverdige familiebilen med elektrisk drift, ettersom den både har en størrelse, forventet sikkerhetsnivå og miljøutslipp som vil bidra til at slike biler blir hovedbil i familien fremfor en suppleringsbil for svært korte turer.
Bilen har en rekkevidde på 40-80 km på batteri som kan lades i en vanlig stikkontakt. Når batterinivået synker, vil et bensindrevet aggregat starte opp for å forhindre at bilen stopper opp og kunne nå distanser opptil 500 km.
Bilen vil fungere uavhengig av ladestasjoner og de begrensninger mangel på infrastruktur for disse medfører over hele landet. Det er grunn til å tro at andre bilprodusenter også vil lansere lignende modeller i det norske markedet.
Jeg viser til Norges målsetning om at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nybilparken skal være 120 g/km innen 2012. Det er fortsatt et stykke til dette måles nås og det må tas et krafttak i samspill mellom myndigheter, bilimportører og bilkjøpere. Derfor mener jeg at avgiftspolitikken er godt egnet for å få til endringer i etterspørselen etter miljøvennlige biler.
Toll- og avgiftsdirektoratets (TAD) avgiftsklassifisering vil medføre enorme priskonsekvenser som vil slå ut for potensielle bilkjøpere. Hvis bilen hadde vært klassifisert som en vanlig el-bil, ville den kunne bli solgt for kr. 285 000,-. Hvis den hadde blitt klassifisert som en hybridbil ville den blitt solgt for kr. 384.000, mens med gjeldende klassifisering står den i fare for å bli solgt for kr. 450 000,-. Dette er altså samme bil, men med ulik definisjon som påvirker salgsmulighetene.
Ettersom dette er en biltype som er sterkt ønsket, både av myndigheter og forbrukere, bør norske myndigheter sørge for at lanseringen av disse bilmodellene ikke blir et miljøpolitisk mageplask hvor kun den øvre middelklassen har råd til bilen.
Opel Ampera vil ha et forbruk på 0,14 liter bensin per mil basert på blandet kjøring (EU syklus), mens tilsvarende utslipp av CO2 vil være svært lave 33 g/km!
Det er helt åpenbart for meg at slike biler med slike miljøresultater er nødvendige for at miljøutslipp fra biltrafikken skal reduseres drastisk. Det kan se ut som om den teknologiske utviklingen har løpt foran norske avgiftsmyndigheter, uten at regjeringen har justert klassifiseringene underveis.
Det fremkommer i brevet fra TAD til Opel Norge at teknologien ikke omfattes av ordlyden i noen av de gjeldende bestemmelsene, at det antas at lignende kjøretøy vil komme og at ingen av disse vil være dekket av ordlyden i stortingsvedtaket.
Norge bør være i forkant av utviklingen og ha et avgiftssystem som premierer slike biler fremfor vanlige personbiler. Biltypen gir 0 utslipp på de første 60 km, og de fleste bilturene som tas er innenfor dette. Jeg synes på denne bakgrunn at statsråden må utarbeide et eget system for slike biler og også se på sammensetningen av engangsavgiften i forhold til vektkomponenten og samtidig se på årsavgiftsdifferensiering ala el-biler.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Toll- og avgiftsdirektoratet har nylig vurdert en forespørsel fra Opel Norge om den avgiftsmessige behandlingen av Opel Ampera, som er en såkalt ”Plug-in” hybridbil.

Direktoratet har i sin vurdering lagt til grunn at Opel Ampera ikke omfattes av gjeldende bestemmelser om fritak for elbiler, eller av de særlige lempningene som gjelder for hybridbiler. Direktoratet har oversendt problemstillingen til Finansdepartement for en vurdering av hensiktsmessigheten av gjeldende regelverk.

Avgrensningen av hvilke kjøretøy som faller inn under lettelsene for hybridbiler, ble utformet med utgangspunkt i de hybridbilene som var på markedet da reglene ble innført. I praksis vil det si Toyota Prius. Avgrensningen forutsetter blant annet at både elektromotor og forbrenningsmotor virker på drivlinjen. Det vil nå komme nye typer hybridbiler på markedet hvor kun elektromotoren virker på drivlinjen og som derfor faller utenfor gjeldende hybridbil definisjon. Det er etter min mening liten grunn til å opprettholde et slikt skille, og jeg vil derfor i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslå å endre bestemmelsene slik at også de nye hybridbilvariantene omfattes av de særlige lempningene som gjelder for hybridbiler.

Det vises ellers til svar på to tilsvarende spørsmål datert 7. og 8. april 2011 fra representanten Bård Hoksrud og representant Kenneth Svendsen.

Når det gjelder sammensetningen av engangsavgiften i forhold til vektkomponenten og differensiering av årsavgiften viser jeg til den varslede gjennomgang av bilavgiftene.