Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1238 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 15.04.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ifølge reportasje i Bergens Tidende den 12.04 så vil kirkene måtte skifte ut sine trådløse mikrofoner etter 2012. Dette er som følge av at regjeringen har vedtatt EU-kommisjonens forslag om å endre frekvens for trådløse mikrofoner. Utskiftning av slikt utstyr kan påføre kirken utgifter på inntil 20 million kroner.
Hvordan vil ministeren bidra til at denne store ekstrakostnaden som regjeringen har påført kirken løses?

Begrunnelse

Ifølge Post- og Teletilsynet så kjenner de ikke til hvor store kostnadene blir som følge EU vedtaket.
Kirken står allerede i dag overfor store økonomiske utfordringer. Blant annet så er det mange kirker som ikke har automatisk brannsikkerhetsutstyr som sprinkleranlegg. I tillegg vet vi at mange kommuner har dårlig økonomi og at det derfor ikke kan forventes ekstra midler til nye mikrofoner som må være tilgjengelige for å ta i bruk den nye frekvensen.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Etter å ha innhentet opplysninger om saken fra samferdselsministeren, kan jeg opplyse følgende:

Som det framgår, har regjeringen vedtatt at båndet 790-862 MHz i framtiden skal anvendes for mobilt bredbånd i stedet for kringkastingstjenester. En slik disponering av denne frekvensressursen er vesentlig for regjeringens strategiske målsettinger om å forbedre bredbåndstilbudet til befolkningen. En konsekvens av denne omlegging vil være at båndet 800-820 MHz etter hvert ikke er egnet for trådløse mikrofoner og at slike anvendelser må finne sted i alternative bånd.

Post- og teletilsynet arbeider med å finne best mulige alternative frekvensressurser for trådløse mikrofonanvendelser. Tilsynet har nylig foreslått en revidert forskrift der frekvensbåndet 823-832 MHz skal kunne tas i bruk til trådløse mikrofoner fra 1. juli 2011. Forslaget er for tiden på høring med svarfrist 6. mai d.å.

Båndet 823-832 MHz peker seg ut til å kunne bli et frekvensområde som anvendes for trådløse mikrofoner ikke bare i Norge, men over hele Europa. Dette vil kunne ha en positiv effekt på utstyrsprisen. Norske myndigheter har vurdert tidsplanen for en overgang til andre frekvensbånd. I denne forbindelse foreslås nå at trådløse mikrofoner skal kunne brukes i båndet 800-820 MHz lenger enn det tidligere har vært lagt opp til, frem til 1. januar 2013. Etter det vi kjenner til, har eksempelvis Danmark gjort det samme. For øvrig har en rekke andre europeiske land signalisert at de sannsynligvis vil legge til rette for bruk av trådløse mikrofoner i frekvensområdet 823-832 MHz.

Trådløse mikrofoner har kunnet anvende båndet på gitte vilkår under forutsetning av at mikrofonene ikke forstyrrer primærbruken i båndet (tidligere kringkasting, etter hvert mobile tjenester). Norske myndigheter har ikke foretatt noen detaljert kartlegging av de totale kostnadene for å skifte ut alle trådløse mikrofoner i båndet 800-820 MHz. Det vil ellers måtte foregå en vanlig, løpende utstyrsfornyelse bl.a. grunnet elding, feil og ønske om forbedret funksjonalitet.