Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1282 (2010-2011)
Innlevert: 18.04.2011
Sendt: 19.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er regjeringens begrunnelse for at lønnen på introuksjonsprogrammet er lavere for de under 25 år enn for de over 25 år?

Begrunnelse

Flyktninger som blir bosatt i en kommune og deltar i NAVs Introduksjonsprogram for innvandrere får utbetalt en lønn som utgjør 2G, dvs. 12 606 kroner pr. måned. Dersom flyktningen er under 25 år mottar man bare 2/3 av 2G, dvs. 8 404 kroner pr måned – ref. § 8 i Introduksjonsloven.
Årsaken til dette er vanskelig å forstå. Mat, klær og bosted kan umulig koste mindre for en ungdom enn for en voksen, gitt at de er enslige og bor alene.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Begrunnelsen for at deltakere i introduksjonsprogrammet mellom 18 og 25 år får redusert stønad er at dersom de under deltakelse i introduksjonsprogrammet får full introduksjonsstønad vil overgang til ordinær utdanning med ordinær utdanningsstøtte innebære vesentlig fall i deres likviditet. Dette vil kunne undergrave introduksjonsprogrammets formål som er rask overgang til arbeid eller ordinær utdanning. For en mer utfyllende begrunnelse for regelen viser jeg til Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) kapittel 13.7. Jeg er kjent med at mange deltakere i introduksjonsprogram mellom 18 og 25 år foruten introduksjonsstønad mottar supplerende sosialhjelp. Dette gjelder særlig enslige forsørgere, jf. evaluering av introduksjonsordningen i 2007 utført av Fafo og ISF.

Jeg viser for øvrig til at lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 35 annet ledd har en tilsvarende regel for deltakere i kvalifiseringsprogrammet.