Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1241 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 03.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): NVE har ansvar for konsesjonstildelinger av vannkraftverk. Finansministeren frykter et bunnfradrag for grunnrentebeskatning vil medføre at større kraftverk deles opp i mange mindre turbiner/kraftverk.
Tror energiministeren NVE med dagens regelverk vil tillate en slikt suboptimal, uhensiktsmessig, skattemotivert oppdeling av et utbyggingsprosjekt slik finansministeren frykter man får incentiver til?

Begrunnelse

Dagens grunnrentebeskatning har et fritak for kraftverk under 5 MW. Ved produksjon over dette nivå slår beskatningen inn fra 1 kw. Derved fungerer den som en barriere for å utnytte vannressursene optimalt, fordi en liten økning i produksjonen over 5 MW kan utløse en betydelig skattebelastning på all produksjon større en ekstrainntektene fra økt produksjon.
I svar på dok.nr.15:1163 (2010-2011) avviser Finansministeren å innføre en et bunnfradrag for grunnrentebeskatning for kraftverk under 5500 kVa, da han mener et bunnfradrag ikke vil fjerne incentiver til skattemessige tilpasninger. Han hevder "selskapene vil for eksempel ha incentiver til oppdeling av nye utbygginger for å oppnå flere bunnfradrag."
Finansministeren synes å ha glemt at NVE er ansvarlig for tildeling av konsesjoner for vannkraftverk, noe undertegnende antar vil hindre den oppsplitting av turbin installasjoner som finansministeren frykter.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det er det enkelte kraftverk som er beregningsenhet for grunnrenteinntekt. Begrepet kraftverk er nærmere presisert i skatteloven med tilhørende forskrift, herunder hva som skattemessig skal anses som ett eller flere kraftverk. En vannkraftutbygging kan derfor i skattemessig forstand bestå av flere kraftverk, som hver for seg er beregningsenhet for grunnrenteskatt.

Jeg kan opplyse representanten om at NVE gir konsesjon for vannkraftverk inntil 10 MW med klageadgang til Olje- og energidepartementet. For større vannkraftanlegg gis tillatelse ved kongelig resolusjon etter innstilling fra NVE.

Et hovedprinsipp ved konsesjonsbehandling av vannkraftverk og energianlegg generelt er at konsesjon bare kan gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser. Dette prinsippet er blant annet nedfelt i vassdragsreguleringsloven § 8 og vannressursloven § 25. Hensyn bør dessuten tas til andre skade- og nyttevirkninger av samfunnsmessig betydning.

På denne bakgrunn skal konsesjonsmyndigheten foreta en avveining av samlede fordeler og ulemper for samfunnet. Optimalisering av ressursutnyttelsen vil inngå i en slik samlet

avveining. I den grad en oppsplitting av et kraftverk i flere mindre deler er aktuell i praksis, vil konsesjonsmyndigheten derfor måtte vurdere om det i det hele tatt er grunnlag for å kunne gi konsesjon etter vassdragslovgivningen.