Skriftlig spørsmål fra Kari Storstrand (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1243 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 18.04.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Kari Storstrand (FrP)

Spørsmål

Kari Storstrand (FrP): Mener stadsråden at dagens program for soldater som kommer hjem etter endt utenlandstjeneste fungerer tilfredsstillende?

Begrunnelse

I st. meld. nr. 34 står det følgende:

"I hjemkomstfasen er det vesentlig å skape en verdig avslutning som tilfredsstiller de praktiske, sosiale og faglige behov som måtte være, både hos personell, familiene og hos arbeidsgiver. Samdidig må programmet legge til rette for at personell med særlige behov for oppfølging fanges opp tidlig for å forebygge psykiske skader."

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Vi har kontinuerlig arbeidet med å bedre tilrettelegge hjemkomstfasen de senere årene. Skadeforebyggende tiltak begynner allerede ved utvelgelsen av personellet, og fortsetter igjennom tjenesten helt til hjemkomstfasen.

Handlingsplanen I tjeneste for Norge, som følger opp St. meld. nr. 34 (2008-2009), legges frem 2. mai i år. Handlingsplanen er en helhetlig plan som favner satsingsområdene i stortingsmeldingen.

Oppfølging av personell som har vært i tjeneste utenlands er hele samfunnets ansvar, og gjelder livet ut. Målsettingen er at personellet skal oppleve anerkjennelse for sin innsats, og at de og deres pårørende ivaretas på en god måte. Personell som trenger oppfølging etter tjenesten skal møte et apparat som fremstår som mest mulig koordinert og sømløst. Dette er bakgrunnen for at vi har satt i gang et pilotprosjekt i Åmot og Elverum kommune, hvor hensikten er å finne gode modeller for oppfølging av veteraner.

Det er like viktig med en godt tilrettelagt hjemkomst som trening og opplæring før en utenlandsoperasjon. En helhetlig ivaretakelse av veteraner må også omfatte oppfølging og tilbud om støtte og hjelp med familierelaterte utfordringer. Dette kan dreie seg om forebyggende tiltak som samlivskurs, informasjon, samt tiltak etter hjemkomst som hjelp til å reetablere familielivet og til å håndtere spesielle utfordringer knyttet til krigsskader og traumer.

De aller fleste som kommer hjem etter oppdrag i internasjonale operasjoner har god helse, imidlertid kan enkelte ha behov for spesiell oppfølging. Noen kan være såret i strid eller trenge hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser. Enkelte veteraner med midlertidig tilsetningsforhold i Forsvaret kan trenge hjelp og veiledning til å finne utdanningsplass eller sivil jobb. I handlingsplanen vil det bli satt særlig fokus på tiltak omkring oppfølgingen av veteranene det første året etter hjemkomst.

Dagens ordning for ivaretakelse ved hjemkomst er langt bedre enn for bare få år siden. Ordningen videreutvikles stadig, og vil få et kraftig løft ved iverksettelsen av de tiltak som ligger i handlingsplanen.