Skriftlig spørsmål fra Åge Austheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1245 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Austheim (FrP)

Spørsmål

Åge Austheim (FrP): Kan vi vente å få et svar om sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal før kommune- og fylkestingsvalget i høst, og er det statsråden som vil ta beslutningen om ett eller to sykehus i Nordmøre og Romsdal?

Begrunnelse

Sykehusstriden i Nordmøre og Romsdal er svært ødeleggende for hele regionen og det må være et politisk mål å få avsluttet den snarest råd. Ifølge flere medier jobber helsestatsråden nå med et svar om sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal/konseptrapporten Nye Molde sjukehus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Midt-Norge har et helhetlig ansvar for investeringer og drift i sin region. Når det gjelder investeringer, har styret i det regionale helseforetaket ansvar og beslutningskompetanse til å vurdere, prioritere og planlegge sine investeringsprosjekter, samt vedta igangsetting av enkeltprosjekter. Forutsetningen er at investeringsprosjekter planlegges slik at kostnader kan håndteres innenfor regionens samlede ressursrammer. Helse Midt-Norge RHF har meldt at de ikke vil ha økonomi til å gjennomføre større investeringer før omkring 2018.

Parallelt med det arbeidet som har pågått med nytt sykehus, har Helse Midt-Norge

gjennomført en strategiprosess – Strategi 2020. Strategiplanen bygger på en tydelig

prioritering av store og voksende pasientgrupper, desentralisering av helsetilbud for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte og å frigjøre ressurser fra passiv beredskap til aktiv pasientbehandling. Videre har jeg bedt styret i Helse Midt-Norge RHF om å organisere sykehusene i Møre og Romsdal i et felles helseforetak, slik at man ser de ulike sykehusene i fylket mer i sammenheng.

Videre planprosess knyttet til nytt sykehus må ta opp i seg de overordnede føringer som er gitt i Nasjonal helse- og omsorgsplan, Helse Midt-Norges strategiplan 2020, og sees i lys av ny organisering av spesialisthelsetjenestetilbudet i fylket.

Mitt hovedanliggende i denne saken er at alle innbyggerne i Møre og Romsdal skal ha et best mulig kvalitetsmessig spesialisthelsetjenestetilbud. Jeg vil ha fortsatt dialog med Helse Midt-Norge i dette arbeidet.