Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1251 (2010-2011)
Innlevert: 13.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Besvart: 03.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I Soria Moria 2 står det at regjeringen vil: "legge til rette for økt utbygging av nettkapasitet mellom landsdelene og til utlandet". Olje og energiministeren har derimot uttalt at et av tiltakene for å bedre kraftsituasjonen i Norge er å ""holde tilbake på"(bygging av) utenlandskabler".
Spriket mellom "legge til rette for" og "holde tilbake på" synes stort, og kan det derfor bes om en avklaring på hvilke signaler som gjelder, og som vil bli lagt til grunn for fremtidige politiske avgjørelser?

Begrunnelse

Den rødgrønne regjeringen i lang tid kultivert ideen om å være "Europas batteri". En slik visjon krever betydelig utvekslingskapasitet, slik at man kan levere effekt når Europa trenger det. Tidligere olje- og energiminisiter Terje Riis-Johansen skrev i svar på dok. nr. 15:579 (2009-2010) at "For å lykkes med satsingen på fornybar energi er det behov for betydelige investeringer på alle nettnivå de kommende årene, både innenlands og i nye kabler til utlandet."
Denne uken meldte Statnett at de har tatt nye skritt i retning av å realisere en 1400 MW kraftkabel til England. Statnett har allerede konsesjon. I 2009 uttrykte stortingsrepresentant Borten Moe at dette prosjektet burde legges på is.
Signalene fra dagens olje- og energiminister synes å sprike med tidligere statsråders politikk, samtidig som Soria Moria erklæringen ikke er endret ved statsrådsskiftet.
For bransjen, bankene og investorene er det viktig å ha klare politiske signaler å forholde seg til når investeringsbeslutninger om nye kraftprosjekter skal fattes.
Undertegnede er kjent med at også småkraftforeningen har bedt om en avklaring på hva dette betyr, gjennom brev til OED.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I spørsmålet om utenlandsforbindelser legger jeg opp til en videreføring av regjeringens politikk slik den er nedfelt i Soria Moria 2. Jeg vil understreke at spørsmålet om utvekslingskapasiteten mellom Norge og andre land er et viktig spørsmål. Blant annet er det et spørsmål om hvor mye innenlandsk infrastruktur vi bør bygge ut for å realisere nye utenlandsforbindelser.

Kraftutveksling reduserer Norges sårbarhet for årlige tilsigs- og forbruksvariasjoner. Slik moderer kraftutveksling med andre land behovet for en stor innenlandsk reservekapasitet som en sikkerhet mot tørrår. For eksempel har utenlandsforbindelsene vært svært viktige med den kraftsituasjonen vi har hatt i vinter. Så langt i år har vi hatt en netto import på om lag 7 TWh. Dette tilsvarer i underkant av 20 prosent av forbruket i denne perioden. Utenlandsforbindelsene bidrar også til å dempe prissvingningene over året og mellom år i den norske energiforsyningen. Utenlandsforbindelsene bidrar også til økt verdiskapning ved at de gir mulighet til å dra veksler på de forskjellige kraftsystemene i landene rundt oss.

Utbygging av nye utenlandsforbindelser vil uansett foregå stegvis og må blant annet sees i sammenheng med den videre utviklingen av det innenlandske overføringsnettet.