Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1254 (2010-2011)
Innlevert: 13.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Dagbladet på nett har i dag 13.4.11 en sak om en øvelse i HMKG med et ikke spesielt godt resultat. Selv om et tilstrekkelig antall gardister stilte opp synes det åpenbart at andre gjorde noe helt annet enn det de er forpliktet til i en slik situasjon. Dette viser etter mitt skjønn en mangel på respekt og kunnskap samt evne til å løse pålagte oppdrag.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at en tilsvarende øvelse ved en annen anledning ikke gir samme resultatet, og slik kunne sikre at Kongehuset ivaretas fullt ut?

Begrunnelse

Fra Stortingets side ligger det klare forventninger til Forsvarets funksjonalitet og evne til å løse de oppgaver det er pålagt. Saken i Dagbladet viser etter min mening en holdning fra enkelte i HMKG som ikke er akseptabel. Forsvaret skal løse sine oppgaver innenfor gitte rammer og det er min forståelse at dersom dette ikke er mulig bør statsråden raskest mulig informere Stortinget om dette. I motsatt fall forventes det at alt fungerer i henhold til de oppgavekrav som foreligger. Det er også uavhengig av hvilken del av Forsvaret dette gjelder: Om det er under oppdrag i Afghanistan, ved grensevakt eller ved HMKG. På bakgrunn av dette ser jeg fram til statsrådens svar.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvaret opplyser at vaktkompaniet ved Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) gjennomførte en rutinemessig øvingsalarm 11. april 2011. Hensikten var å kontrollere rutinene og beredskapen ved en vaktforsterkning. Kort tid etter at styrken hadde lastet opp på kjøretøy ble øvelsen avsluttet, da målsettingen for testen var oppnådd, ved at kravene til beredskap var innfridd. Testen viste at kompaniet stilte en vaktforsterkningsstyrke med meget god bemanning godt innenfor tilmålt tid. Jeg har derfor ingen grunn til å tvile på HMKGs evne til å ivareta oppdraget med beskyttelse av Kongehuset.

I forbindelse med denne øvelsen var det imidlertid enkelte soldater som oppførte seg klanderverdig. Dette har ledelsen i HMKG og de tillitsvalgte tatt tak i. Blant annet er det iverksatt disiplinærsaker, ledelsen har tatt saken opp i samlet avdeling og de tillitsvalgte har beklaget oppførselen til soldatene. Jeg anser at Forsvaret følger opp denne hendelsen på en tilfredsstillende måte.

Dette handler også om god ledelse og gode holdninger, noe som ikke minst utvises ved at soldatene umiddelbart tok tak i dette selv.

Mitt inntrykk, både fra oppfølgingen av denne saken, og fra måten HMKG løser oppdrag på i sin alminnelighet, er at soldatene i HMKG er meget ansvarsbeviste, pliktoppfyllende og med gode holdninger i forhold til sin tjenesteplikt.