Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1255 (2010-2011)
Innlevert: 13.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 27.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Vil statsråden vurdere å endre kriteriene for spesialist- og fagarbeidsinnvandringskvoten slik at det blir utarbeidet et kriteriesystem som gjør at vi kan få en større andel kvalifiserte arbeidsinnvandrere til Norge?

Begrunnelse

Kvoten for spesialister og fagarbeidere fra land utenfor EØS-området åpner for inntil 5000 årlige arbeidsinnvandre. Den fastsatte kvoten har imidlertid aldri blitt fylt opp, og vi har de siste årene sett en nedadgående tendens. Dette betyr at Norge har en svært lav tilgang til høykvalifisert arbeidskraft. Denne utfordringen finner vi innenfor flere områder, for eksempel restaurantbransjen, der Sushi-kokker eller andre fagspesialister trenger kompetanse man nesten utelukkende kan opparbeide seg i utlandet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Norges tilgang på kvalifiserte arbeidsinnvandrere kan ikke bare ses i lys av kvoten for faglærte og spesialister. Gjennom EØS-avtalen er vi en del av det europeiske arbeidsmarkedet som er mange ganger større enn vårt eget. Undersøkelser viser at det er mange arbeidsinnvandrere fra EØS/EFTA-området som er faglærte eller har høyskole- eller universitetsutdannelse.

At vi de siste årene har sett en nedadgående tendens i antallet tillatelser til faglærte utlendinger, mener jeg er naturlig ut fra situasjonen på arbeidsmarkedet. Jeg er for øvrig enig i at Norge kan gjøre mer for å bli et attraktivt land for personer med høy kompetanse. Jeg tror likevel ikke det å innføre flere kriterier i utlendingsloven er rette veien å gå. Med det nye utlendingsregelverket har vi ønsket færre kriterier, kortere saksbehandlingstid og et mer oversiktlig regelverk.

Samtidig er vi opptatt av rekrutteringsprosessen, blant annet gjennom EURES (EURopean Employment Services), som er et samarbeid mellom EØS-landene og Sveits. EURES skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EØS/EFTA-området, er nedfelt i EØS-avtalen og er i Norge en integrert tjeneste i Arbeids- og velferdsetaten.

EURES har kompetanse blant annet knyttet til rekruttering og formidlig av arbeidskraft til og fra utlandet og gir arbeidssøkere informasjon om arbeid og levekår i aktuelle land, i tillegg til veiledning og rådgivning etter behov underveis i jobbsøkerprosessen. Arbeidsgivere som har behov for å rekruttere arbeidstakere fra utlandet, får informasjon om bransjer, markeder, tilgang på arbeidskraft, lover og regelverk og mulige samarbeidspartnere i andre EØS/EFTA-land.

Som det fremgår av Stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring, har vi en etterspørselsdrevet arbeidsinnvandringspolitikk. Det er arbeidsgiverne som selv skal hente inn den arbeidskraften de mener de har behov for. For å sikre at arbeidsinnvandringen fyller behovene i arbeidsmarkedet, ble det slått fast i meldingen at det ikke var grunn til å innføre tilbudsdrevne ordninger, eksempelvis av typen poengsystem. Foruten å være administrativt krevende og vanskelige å rette inn mot kompetansebehovene i norsk arbeidsliv, er slike ordninger mindre aktuelle for Norge hvor den årlige kvoten på 5000 tillatelser for faglærte/spesialister utenfor EØS/EFTA-området hittil ikke har begrenset tilgangen.