Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1257 (2010-2011)
Innlevert: 13.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 28.04.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva blir gjort i regjeringen for at dette viktige industri og miljøprosjektet skal kunne bli realisert?

Begrunnelse

Ironmann- prosjektet er et prosjekt som planlegges på Tjeldbergodden på Nordmøre og vil gi et løft for heile regionen Nordmøre og representerer arbeidsplasser i størrelsesorden 120 årsverk.
Prosjektet er basert på bruk av norsk naturgass og svensk jernmalm og er et miljøprosjekt som ved bruk av naturgass vil redusere co2 utslipp med 60-70 % målt mot tradisjonell produksjon.
Med samme kvoteregime som ellers i EU, som regjeringen har sagt man vil tilpasse seg, forventes det at prosjektet miljømessig får støtte fra regjeringen. Bare ca 1 % av dagens norske gassproduksjon blir foredlet innenlands og det er derfor gunstig å etablere ny industri på Tjeldbergodden for å utnytte ledig kapasitet i gassrøret Haltenpipe.
Fremskrittspartiet ønsker realisert denne type industrisatsing, basert på naturgass og ledig kapasitet både knytt til industriarbeidsplasser og distriktsatsing. Prosjektet støttes også av 11 kommuner organisert i ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre; Orkidé.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen stiller seg positiv til at det arbeides for realiseringen av et jernverk på Tjeldbergodden basert på svensk jernmalm og norsk naturgass. I tråd med regjeringens ambisjoner vil en realisering av prosjektet gi nye arbeidsplasser basert på økt industriell bearbeiding av naturgass. Prosjektet er også interessant i et klimaperspektiv, i og med at produksjon av jern basert på naturgass gir vesentlige lavere utslipp enn tradisjonell kullbasert produksjon. Nærings- og handelsdepartementet har blitt orientert om fremdriften i Ironman-prosjektet og om prosjektets utfordringer.

Regjeringen legger til grunn at miljø- og energieffektiv industri skal ha konkurransedyktige vilkår i Norge. Derfor legger vi opp til at tildeling av kvoter til industrien skal gjennomføres på samme måte i Norge som i EU. Dette innebærer at norske kvotebelagte bedrifter fra 2013 vil stå overfor like regler for tildeling av klimakvoter som tilsvarende virksomheter i Europa. Regjeringen arbeider nå med innretningen av de fremtidige klimapolitiske virkemidlene i forbindelse med fremleggingen av en ny klimamelding høsten 2011. Globale effekter av nasjonale klimatiltak vil naturligvis også være et vesentlig hensyn i dette arbeidet. Fremtidig CO2-regulering for industrien vil bli drøftet i denne klimameldingen.