Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1258 (2010-2011)
Innlevert: 13.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Besvart: 28.04.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Under "kraftkrisen" sommeren 2006 beklager stortingsrepresentant Ola Borten Moe seg i Aftenposten 05.08.06 over at politikerne har fraskrevet seg ansvaret for kraftsituasjonen. På spørsmål om det kan være aktuell politikk å pålegge strømprodusentene et større samfunnsansvar sier daværende stortingsrepresentanten "Ja, i lovs form".
Akter nåværende statsråd å følge opp sin uttalelse gjennom endringer i lovverket, og i så fall hvordan?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Problemstillinger knyttet til kraftmarkedets virkemåte har vært tema i energipolitikken en rekke ganger de senere årene. En sentral problemstilling i en slik sammenheng har vært disponeringen av kraftmagasinene. Spesielt har spørsmålet om reguleringen av magasindisponeringen har vært mye drøftet.

Det er viktig å understreke at produsentene av vannkraft ikke kan forutsi utviklingen i tilsig og temperaturer over året. Beslutningen om disponeringene av magasinene vil derfor til enhver tid måtte skje under usikkerhet. Sparing av vann foran tappesesongen må avveies mot en risiko for at det kan bli fulle magasiner med stor flomfare gjennom høsten. Gjennom vinteren vil tilbakeholding av vann avveies mot at magasinene må tappes ned i tilstrekkelig grad fram til snøsmeltingen, når store mengder tilsig skal fylle magasinene igjen.

I etterkant av kraftsituasjonen 2002-2003 ble det utført en rekke utredninger med tanke på å kartlegge om dagens regulering av magasinene er tilstrekkelig for å sikre forsyningssikkerheten og er i samsvar med det som er det samfunnsøkonomisk optimale. Utredningene ble gjennomført ved flere institusjoner og ved bruk av ulike energimarkedsmodeller. En generell konklusjon fra disse vurderingene at den grunnleggende usikkerheten om framtidige tilsig ikke blir bedre ivaretatt ved en sentral administrert tapping av magasinene enn at markedsaktørene selv har ansvar for dette

På bakgrunn av den spesielle situasjonen vi har hatt i kraftmarkedet i de siste to årene mener jeg likevel det er naturlig at det foretas en gjennomgang av hvordan kraftsystemet har virket i denne perioden. I en slik gjennomgang vil det også bli sett på magasindisponeringen.