Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1259 (2010-2011)
Innlevert: 14.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Helse- og omsorgsministeren redegjorde for Stortinget om situasjonen ved Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell den 13.10.2010 og en ekstern gjennomgang ble offentlig i desember 2010. Den var spesielt kritisk til Helsedirektoratets etatsstyring.
Hvilke tiltak er gjennomført siden dette for å rette opp de kritikkverdige forholdene, og hvordan vil helse- og omsorgsministeren orientere Stortinget om situasjonen?

Begrunnelse

I NRK Dagsrevyen den 12.04.2011 kommer det frem at en ansatt ved Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell har påberopt seg status som varsler og henvend seg til Helse- og omsorgsdepartementet for å varsle om manglende oppfølging av de tiltakene som skulle vært gjennomført og dårlig arbeidsmiljø ved kontoret. I følge media har varsleren prøvd å nå frem til ledelsen og til direktoratet. Dette var også et av de kritikkverdige forholdene som den eksterne rapporten fra 2010 pekte på.
Tilliten til Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell er svært viktig, og Helsedirektoratet som etat har et hovedansvar for å rette opp de feil og mangler som ble avdekket. Ledelsen vi Helsedirektoratet tok det fulle og hele ansvaret når den eksterne rapporten konkluderte så tydelig på manglende etatsstyring. Det er derfor svært alvorlig hvis ikke dette i etterkant er ryddet opp i på en tilfredsstillende måte.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I etterkant av min redegjørelse for Stortinget i oktober i fjor, som blant annet omhandlet forhold ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) og fremlegging av rapport i regi av ekstern konsulent i desember i fjor, har det blitt jobbet systematisk både fra departementet, fra Helsedirektoratet og internt i SAFH med å bedre aktuelle forhold. Det har vært gjort et omfattende arbeid. SAFH har en meget viktig rolle i norsk helsetjeneste gjennom sitt ansvar for å vurdere og autorisere helsepersonell. Av hensyn til pasientsikkerhet og tillit til helsetjenesten, er det viktig at dette arbeidet blir godt ivaretatt.

I tillegg til den ordinære oppfølging som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har overfor alle våre underliggende etater, har SAFH jevnlig vært tema i styringsdialogen mellom HOD og Helsedirektoratet – senest på etatsstyringsmøte den 15. april d.å. Det har også vært avholdt egne kontaktmøter mellom Helsedirektoratet og SAFH der virksomhetsplan og oppfølgingsplan fra den eksterne og interne gjenomgangen, samt risikoanalyse, er fulgt opp.

Som representanten Høie påpeker, ble det i rapporten fra ekstern konsulent pekt på mangler ved Helsedirektoratets etatsstyring. Det har derfor vært viktig å sikre at det skjer reell endring og forbedring på dette området. Helsedirektoratet har endret ansvarspunkt for etatsstyring av SAFH i egen organisasjon, slik at hovedansvaret nå ligger i Administrasjonsdivisjonen. Dette for å sikre bedre styring i oppfølgingen og prioritere mer ressurser til arbeidet.

I perioden siden min orientering til Stortinget har det fra Helsedirektoratet vært fokus på å sikre god informasjonsstrøm mellom Helsedirektoratet og SAFH. Direktoratet har i perioden lånt ut personellressurser for å bistå SAFH i oppfølging av risikoanalysen SAFH har laget. Denne analysen skal sikre tettere oppfølging av områdene der det er vurdert å være størst risiko i forhold til svikt. Overordnet har SAFHs gjennomgang av definerte risikoområder ikke avdekket systematisk svikt i saksbehandlingen. SAFH har, som del av sin virksomhetsplan for 2011, fanget opp kritikkverdige forhold som ble anført i den eksterne rapporten levert av Deloitte og i den interne gjennomgangen som Helsedirektoratet gjennomførte. Dette har skjedd ved at SAFH har laget en systematisk oppfølgingsplan.

Det er samtidig slik at noen av forholdene som er påpekt, vil det ta noe tid å få endret på. Et eksempel på dette er utfordringer knyttet til arbeidsmiljø. Dette er et forhold det jobbes kontinuerlig med, og jeg vil i den forbindelse vise til at det nå er ansatt en ny direktør i SAFH, Anne Herseth, som tiltrer stillingen 18. mai. Ansettelse av ny direktør er viktig for å skape mer ro i organisasjonen, og det er grunn til å tro at det vil bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø i SAFH.

Helsedirektoratet har opplyst at SAFH har foretatt en særskilt oppfølgning av ca. 1 500 saker med antatt størst risiko. Her er det funnet få tilfeller der det er gitt godkjenning på feil grunnlag. SAFH har også opprettet en egen verifiseringsgruppe som tar seg av oppfølging av enkeltstående meldinger og arbeider med rutine for identifikasjon når det gjelder søkere fra land utenfor EØS. De siste tolv månedene har denne gruppen behandlet 39 saker. Av disse 39 sakene er det i 3 saker foretatt politianmeldelse for dokumentfalsk.

For legegruppen har SAFH inngått et samarbeid med amerikanske Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) om verifisering av søkeres utdanningsdokumenter. Det innebærer at leger med grunnutdanning fra land utenfor EØS-området - samtidig med at de sender søknad om norsk autorisasjon/lisens til SAFH, må sende dokumentasjon på sin medisinske grunnutdanning til ECFMG for verifisering.

Det er også utarbeidet bedre rutiner på tvers av landegrensene slik at SAFH, i tillegg til informasjon fra Statens helsetilsyn, mottar informasjon fra myndigheter i andre land om helsepersonell som har fått tilbakekalt eller begrenset sin autorisasjon. Det er utarbeidet fast prosedyre for registrering av slike meldinger, og dette sjekkes ved søknad om autorisasjon eller lisens i Norge.

Jeg vil også peke på at dersom helsepersonell får norsk autorisasjon på sviktende grunnlag, vil arbeidsgiver og tilsynsmyndighetene ha en viktig rolle i å kunne avdekke dette. Det er svært viktig at det gjennomføres god kontroll ved ansettelser samt oppfølging av det enkelte helsepersonell.

Det kan også nevnes at SAFH ikke fikk merknader fra Riksrevisjonen for regnskapsåret 2010.

Når det gjelder varslingssaken som representanten Høie viser til i begrunnelsen for sitt spørsmål, er dette en skriftlig henvendelse Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt vedrørende forhold i og rundt SAFH. Brevet er sendt til departementet og har blitt behandlet som en mulig varslingssak. Saken er til vurdering, og jeg kan ikke gå inn i enkeltheter rundt dette.

Jeg vil i utgangspunktet komme tilbake til Stortinget gjennom de ordinære budsjettprosesser. Hvis Stortinget eller representanten Høie skulle ønske mer informasjon, vil jeg orientere på egnet måte.