Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1260 (2010-2011)
Innlevert: 14.04.2011
Sendt: 14.04.2011
Besvart: 29.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Dersom en plante, for eksempel av arten platanlønn som er svartelistet med hjemmel i naturmangfoldloven, blir vernet i reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningsloven, vil vernet av planten da være gyldig, hvis ja, hvilke andre planter og dyr svartelistet i naturmangfoldloven kan vernes i plan- og bygningsloven?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Norsk svarteliste 2007 gir et konkret kunnskapsgrunnlag om økologiske risikovurderinger knyttet tu fremmede organismer og er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med eksperter fra relevante vitenskapelige institusjoner. Svartelista er ikke hjemlet i naturmangfoldloven, men inngår i kunnskapsgrunnlag som kan gi grunnlag for å sette i verk tiltak etter loven,

Fremmede organismer som platanlønn kan ha bHtt sikret gjennom reguleringsplan på kommunenivå etter plan- og bygningsloven før naturmangfoldloven trådte i kraft En slik sikring vil være gyldig, og må i utgangspunktet oppfattes som en særskilt bestemmelse som begrenser høsting eller annet uttak av planter og trær i samsvar med naturmangfoldloven § 15 annet ledd. Samtidig gjelder ikke de generelle mål og bestemmelser om artsmangfold i naturmangfoldloven for fremmede organismer.

Etter naturmangfoldloven § 21 første ledd er det derfor nå tillatt å gerne fremmede planter, som for eksempel platanlønn, på egen grunn. Slik kan det, etter omstendighetene, oppstå en konflikt mellom en vedtatt reguleringsplan som sikrer plantelivet på en eiendom, og muligheten til uttak av fremmede planter/trær etter naturmangfoldloven,

Hvordan en slik eventuell konflikt skal løses må vurderes i hvert enkelt tilfelle, blant annet ut fra naturmangfoldloven og hvordan reguleringsplanen er utformet og hva som er formålet med den. Det kan i slike tilfeller være aktuelt å endre reguleringsplanen eller gi dispensasjon fra planen.

Jeg vil derfor vurdere dette med sikte på å gi nærmere veiledning hvordan man enklest kan løse slike konflikter.