Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1263 (2010-2011)
Innlevert: 14.04.2011
Sendt: 15.04.2011
Besvart: 02.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen legger stor vekt på å fortelle om hvor mange km vei som får ny asfalt hvert år. Men med veier som faktisk stadig blir dårligere er det tvilsomt om påfyll av et nytt tynt asfaltlag faktisk gir bedre vei. Det er betydelig fare for at resultatet mange steder gir tildekket dårlig vei fordi nødvendige veireparasjoner og grunnarbeid ikke blir utført for asfalt legges.
Hva gjør statsråden for å forsikre seg om at asfaltering av veier samkjøres med nødvendig veireparasjoner for så sikre mer varig vedlikeholdseffekt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen planlegger vedlikehold av vegdekker basert på årlige tilstands- målinger og supplerende analyser før det tas stilling til hvor omfattende vedlikeholds- tiltak som skal gjennomføres. Systemet for planlegging av dekkevedlikeholdet skal bidra til å sikre best mulig utnyttelse av vedlikeholdsmidlene. Enkelte steder er det bare behov for oppretting av lokale ujevnheter før legging av nytt asfaltdekke. Andre steder er det behov for mer omfattende tiltak i form av forbedret drenering eller forsterking av vegen. I noen tilfeller må det gjøres avbøtende tiltak på vegdekket av hensyn til trafikksikkerheten og framkommeligheten, i påvente av mer omfattende tiltak.

I arbeidet med handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 (2019) la Statens vegvesen vekt på å samordne gjennomføringen av ulike typer tiltak, for at resultatet skal bli mest mulig. Dette er særlig aktuelt for mindre investeringstiltak og vedlikeholds- tiltak. Jeg forutsetter at det i handlingsprogrammet for neste planperiode vil bli lagt enda større vekt på sikre hensiktsmessig samordning av ulike tiltakstyper.

Det har over flere år akkumulert seg et vedlikeholdsetterslep som følge av at bevilgningene til vedlikehold og nødvendig oppgradering av riksvegnettet ikke har vært tilstrekkelige. I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 utreder Statens vegvesen hvor omfattende forfallet er, og hvor mye det vil koste å fjerne dette. Dette vil være et viktig grunnlag for prioriteringene i neste vegplanperiode.