Skriftlig spørsmål fra Filip Rygg (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1269 (2010-2011)
Innlevert: 14.04.2011
Sendt: 15.04.2011
Besvart: 28.04.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Filip Rygg (KrF)

Spørsmål

Filip Rygg (KrF): FNs Institutt for Opplæring og Forskning (UNITAR) ønsker å lokalisere sitt UNOSAT program (Operational Satellite Applications Programme) som en UNITAR-hub for de nordiske land i Bergen. FN-kontoret vil fokusere på bruk av satellitt-teknologi i forbindelse med humanitære operasjoner, menneskerettigheter og klimaendringer. Unitar har arbeidet flere år med prosjektet og har fått økonomisk støtte lokalt, mens Utenriksdepartementet avslått søknaden.
Vil utenriksministeren revurdere søknaden?

Begrunnelse

Unitar (UN Institute for Training and Research) har gjennom flere år arbeidet med å etablere et FN-kontor i Bergen. Arbeidsoppgavene er knyttet til bruk av satellitt-teknologi i forbindelse med humanitære operasjoner, menneskerettigheter og klimaendringer. UNITAR ønsker å etablere kontoret i Bergen grunnet gode muligheter for samarbeid med dyktige ekspert- og forskningsmiljøer på nevnte områder og etableringen har fått mange støtteerklæringer fra mange fag- og forskningsmiljøer. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har støttet etableringen av kontoret med økonomiske midler. UNITAR har imidlertid fått avslag fra Utenriksdepartementet på søknad om støtte, dette gjelder både søknader om drifts- og prosjektstøtte. Hordaland risikerer å miste etableringen av et kontor som ville ha bidratt til at Norge ville ha fått økt utbytte av sin støtte til FNs aktiviteter. Det eneste som nå skal gjenstå er at departementet bidrar.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Erfaringene fra tidligere norsk støtte til UNITAR er i hovedsak gode. UNITAR spiller en viktig rolle i forhold til å fremme økt effektivitet innenfor hele FN-systemet gjennom opplæring og forskning. UNITAR har utviklet god kompetanse på de tematiske områder kontoret var ment å dekke.

Kontoret i Bergen var tiltenkt følgende funksjoner:

1. Være ankerpunktet overfor de nordiske landene, og fungere som bindeledd mellom UNITARs programmer og ekspertisen i Norden

2. Fokusere på synergier ved å kombinere nyskapende tekniske løsninger og samfunnsvitenskap i krysningsfeltet mellom humanitære kriser, menneskerettigheter og klimaforskning

3. Mobilisere finansielle ressurser for UNITARs programmer

Norge har en tradisjon for å fremme opprettelse av FN-kontor i utviklingsland. Etablering av FN-kontor i Norge bør kun finne sted dersom det er særlige grunner til dette. Selv om Bergen har et forskningsmiljø som UNITAR ville kunne dra nytte av, er det Utenriksdepartementets vurdering at lokalisering bør legges nær mottaker.

Kontorer i nord er dyrere å drive. UNITAR har for tiden regionale kontorer i USA og Japan, samt planer om opprettelse av kontor i Brasil og Nigeria. Erfaringsmessig er det vanskelig å få en bred giverbase til FN-kontorer i land i nord. Dersom norske myndigheter skulle gå inn med støtte til opprettelse av et nytt FN-kontor i Norge, må man forvente å stå som hovedbidragsyter til driften i lang tid fremover. Det er i innsendt budsjett lagt opp til at Norge skal dekke 67 % av driftskostnadene.

Utenriksdepartementet vurderer at et UNITAR-kontoret i Bergen ikke kvalifiserer for offisiell utviklingshjelp, såfremt en ikke får etablert at hoveddelen av aktiviteten skal være rettet mot utviklingsland. En slik innretning er ikke sannsynlig.

Utenriksdepartementet har blant annet gitt støtte til UNITARs arbeid med å styrke opplæring på menneskerettighetssiden av sivile samfunnsorganisasjoner i sør. Fordelen med slik støtte har vært at UNITAR har holdt disse kursene i regionene (både i Asia, Afrika og Latin-Amerika), nært målgruppen for opplæringen. Opplæring av mennesker fra andre deler av verden kan med fordel fortsette nær de det gjelder.