Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1285 (2010-2011)
Innlevert: 18.04.2011
Sendt: 19.04.2011
Besvart: 02.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Stortinget behandlet denne uken en budsjettendring for å styrke samtrening mellom 330 skvadronen og politiet. Dette viser en manglende forståelse fra regjeringens side da det kun er få måneder siden budsjettet for 2011 ble vedtatt. Dersom det var slik at dette ikke var tatt høyde for dette i årets budsjett vil jeg hevde at statsråden ikke har tatt sine oppgaver på alvor.
Mitt spørsmål blir derfor om statsråden kan forsikre Stortinget om at all nødvendig kapasitet vil forefinnes gjennom hele 2011?

Begrunnelse

Stortinget har i svært liten grad vært informert om samhandlingen mellom politiet og forsvaret når det gjelder samtrening og i hvor stor grad denne har vært på et tilfredsstilende nivå. SÅ lenge det ikke informeres om dette på egnet måte legger Stortinget til grunn at alt fungerer som det skal. Likevel har man erfart at 2010 var et år hvor beredskapen ikke var på det nivået den burde være. At forsvaret har utfordringer med å stille nødvendig helikopterkapasitet er et faktum, samt at dagens redningshelikoptere helt klart er modne for utskifting. Videre håper jeg statsråden vil sørge for å ha et helt klart redningsfaglig fokus når den endelige anskaffelsen av nye redningshelikoptere skal skje.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Arbeidet med å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet både når det gjelder Sea Kings redningsberedskap og annen beredskap som 330 skvadronen bistår politiet med, er en kontinuerlig prosess i nært samarbeid mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det har etter hvert vist seg at det ble en for stor utfordring å ha et tilstrekkelig antall helikoptre operative til å kunne delta i samøvelse med politiet samtidig som dette ikke skulle gå utover redningsberedskapen. Dette ble endelig avklart etter at Regjeringen hadde lagt frem Prop. 1 S (2010-2011) for Stortinget.

Basert på den informasjonen vi nå har legger jeg til grunn at nødvendig kapasitet forefinnes gjennom hele 2011.

Jeg vil ellers forsikre om at jeg er opptatt av at anskaffelsen av nye helikoptre skal ha den nødvendige fremdrift.