Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1271 (2010-2011)
Innlevert: 14.04.2011
Sendt: 15.04.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 02.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Finner statsråden det naturlig at en kommune skal kunne overprøve et fylkeskommunalt vedtak på et område som fylkeskommunen har ansvaret for?

Begrunnelse

Etter regionsreformen ble fylkeskommunen den desidert største vegeier i Rogaland med ansvar for over 85 % av det overordnede veinettet i fylket. Fylkeskommunen har tatt på seg å være en aktiv vegeier og forvalte og utvikle dette.
Rogaland Fylkeskommune har gjort vedtak om innføring av en prøveordning for bruk av kollektivfelt for personbiler med minst to passasjerer. Stavanger kommune som er skiltmyndighet på de aktuelle veistrekninger har ikke gitt sin tilslutning til forslaget og vedtaket blir derfor ikke innført.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I henhold til skiltforskriften (forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219) er myndighet til å treffe skiltvedtak lagt til henholdsvis Statens vegvesen, politiet og kommunen. Hvem som er skiltmyndighet i det enkelte tilfellet vil avhenge av hvilken type regulering/skilt det er tale om, og hva slags veg det gjelder.

I forbindelse med forvaltningsreformen ble behovet for endring av vegtrafikkloven med tilhørende forskriftsverk vurdert. I Ot.prp. nr. 68 (2008-2009) Om lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter veglov § 62 tredje ledd sies bl.a. følgende om dette:”Vegtrafikkloven gjelder all trafikk med motorvogn. Loven med tilhørende omfattende forskriftsverk gir bestemmelser blant annet om trafikk, kjøretøy og fører av kjøretøy. Vegtrafikklovgivningen berøres bare i liten grad av de endringer som følger av forvaltningsreformen, da trafikant- og kjøretøyområdet skal forbli statlig som del av Statens vegvesen og gjeldende regelverk forutsettes videreført på dette området, jf. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009).

Ansvar og myndighet for trafikkregulering er i stor grad lagt til staten (Statens vegvesen) for riks- og fylkesveg og til kommunen for kommunal veg. I noen sammenhenger har politiet reguleringsmyndighet. Dette følger av bestemmelser i vegtrafikkloven og forskrifter gitt i medhold av denne, jf. særlig loven §§ 5, 6, 7 og 9. Departementet ser ikke behov for å endre loven på disse punktene som følge av forvaltningsreformen.”På denne bakgrunn ble det ikke gjort endringer knyttet til vedtaksmyndighet for skilt i forbindelse med forvaltningsreformen.

Skiltforskriften § 28, som angir hvem som har myndighet til å treffe vedtak for trafikkregulerende skilt (herunder skilt for sambruksfelt), fastsetter at Stavanger kommune kan treffe slike skiltvedtak i Stavanger, jf. § 28 nr. 1 tredje ledd. I henhold til forskriftens § 28 nr. 3 annet ledd skal imidlertid Statens vegvesens regionvegkontor og politiet få uttale seg før skiltvedtak treffes av kommunen.

Fylkeskommunen kan selvsagt treffe vedtak om at de ønsker å innføre en prøveordning med sambruksfelt. Skal et slikt vedtak effektueres, er det imidlertid en forutsetning at det også treffes et skiltvedtak, som det i dette tilfellet er Stavanger kommune som kan treffe. Det blir på denne bakgrunn ikke riktig å si at kommunen overprøver et fylkeskommunalt vedtak på et område som fylkeskommunen har ansvaret for.

Når spørsmål om sambruk av kollektivfelt berører flere vegmyndigheter, er det naturlig at disse samarbeider om å finne gode løsninger. Etter det jeg har fått opplyst har både Statens vegvesen og politiet kommet med høringsuttalelser til Stavanger kommune i saken. Jeg legger til grunn at Stavanger kommune deretter har foretatt en selvstendig trafikkfaglig vurdering, og kommet til at omgjøring av de aktuelle kollektivfelt til sambruksfelt ikke er en akseptabel løsning.