Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1272 (2010-2011)
Innlevert: 14.04.2011
Sendt: 15.04.2011
Besvart: 02.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Jernbaneverket er ansvarlig for det offentlige jernbanenettet i Norge. Dette gjelder også etablering av togstopp.
Vil statsråden ta initiativ til at Kviamarka i Hå kommune får et etterlengtet togstopp?

Begrunnelse

Hå kommune har etablert et næringsområde på Kviamarka. Her har store nærings- og landbruksaktører etablert seg og ført til over 600 arbeidsplasser i området. Dette har igjen naturligvis ført til en økt trafikkvekst i området og et allerede sterkt belastet veinett gir store utfordringer. Jernbanen som i dag går rett igjennom området har ikke etablert noen togstopp. I dag er det ikke andre reelle alternativer til bilbruk. Her ville et togstopp føre til en bedre kommunikasjon og et mer miljøvennlig alternativ, noe som åpenbart ville vært i statsråden og regjeringens interesse.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er om lag 360 stasjoner og holdeplasser på det norske jernbanenettet i dag. En naturlig utvikling i ulike reise- og bosettingsmønstre gjør at enkelte eksisterende stoppesteder bør vurderes nærmere og at nye alternative stoppesteder utredes. Jernbaneverket har etablert et stasjonsstrukturprosjekt med strekningsvise arbeids- grupper som bl.a. skal vurdere den fremtidige stasjonsstrukturen på det norske jernbanenettet. Lokale myndigheter deltar sammen med NSB i dette arbeidet.

Etter et initiativ fra Hå kommune ble det i februar 2010 arrangert et møte mellom kommunen, Jernbaneverket og NSB for å diskutere grunnlaget for å etablere togstopp ved Kviamarka.

Jernbaneverket fikk som en følge av Hå kommunes henvendelse utarbeidet en forenklet hovedplan for å vurdere forslaget, men resultatet av dette planarbeidet ble at Jernbaneverket ikke anbefaler en etablering av et nytt togstopp på Kviamarka. Årsakene til det er i hovedsak de kapasitetsmessige utfordringer og den manglende robustheten dette vil gi på strekningen. Robustheten på den enkeltsporete bane- strekningen er allerede presset og Jernbaneverkets faglige vurdering er at det ikke er tilrådelig å legge til rette for nye stopp som kan føre til problemer for togframføringen. Kapasitetsmessig må hele Jærbanen ses i sammenheng, og etablering av et nytt togstopp kan få konsekvenser for reisetider og rutetilbud på hele strekningen.

Det fremtidige stoppmønsteret på Jærbanen vil bli vurdert i en helhetlig sammenheng i forbindelse med det pågående stasjonsstrukturprosjektet i Jernbaneverket.