Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1274 (2010-2011)
Innlevert: 15.04.2011
Sendt: 15.04.2011
Besvart: 28.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): På pressekonferanse 13.4.2011 varslet Statsråden at NOU 2011:4 vil bli sendt på høring, med frist i november. Rapporten hevder at vareutvalget er betydelig større i Sverige enn i Norge. Samtidig er den typiske butikken i Norge mindre enn i Sverige. Lite butikkareal betyr selvfølgelig dårligere vareutvalg. I Norge bidrar åpningstider til at butikker etableres små for å komme under grensen for den såkalte Brustadbua.
Vil statsråden påse at høringen ser på effekten av Brustadbua, til det beste for norske forbrukere?

Begrunnelse

Det såkalte Matkjedeutvalgets rapport "Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat" ble avgitt 13. april 2 011. Utvalgets leder la ved avgivelsen vekt på at det er betydelig flere produktvarianter i svenske butikker enn i de norske uansett butikkstørrelse, og at det totalt er dobbelt så mange produktvarianter i Sverige som i Norge. I rapportens kapittel 4.3.3 "Betydelig større vareutvalg i Sverige" står det riktignok at: "Sammenligner vi etter butikkstørrelse er bildet litt mer broket."
På næringskomiteens seminar om matkjedeutvalgets rapport torsdag 14. april 2011 viste Norgesgruppen til at norske butikker i snitt er betydelig mindre enn de svenske, og at det ikke er betydelige forskjeller i vareutvalget når sammenlignbare butikker blir sammenlignet.
Norge har 51 % små supermarkeder og 21 % nærbutikker, totalt 72 % mens Sverige har 26 % små supermarkeder og 11 % nærbutikker, totalt 37 %. Sverige har 25 % hypermarkeder og 38 % store supermarkeder, totalt 63 %, mens Norge har 9 % hypermarkeder og 20 % store supermarkeder, totalt 2 9 %.
I Norge ble den såkalte Brustadbua innført ved Lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) i 1998. Flertallet bak den 100 kvadratmeter store bua var Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Bua skulle være virkemiddelet for å begrense søndagshandelen.
Åpningstidsloven ble opphevd av lov 14. mars 2003 nr. 16 (Lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsf red mv.) . Denne loven opprettholder bua, og sier i § 5 at "På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16. Dette gjelder ikke for
1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 10 0 kvm
2. bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm (...)

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Matkjedeutvalget, som la fram sin rapport 13. april i år har, slik representanten Flåten bemerker, pekte på at vareutvalget i norsk dagligvarehandel er vesentlig lavere enn i mange andre land, herunder Sverige. Utvalget har imidlertid ikke diskutert den såkalte ”Brustadbua” spesielt, og det er ikke gjort særskilte vurderinger av hvilke effekter denne ordningen eventuelt måtte ha på vareutvalget, utbud og mangfoldet av dagligvarer. Utvalget har heller ikke foreslått tiltak eller endringer knyttet til ”Brustadbua”. Jeg ser det derfor ikke som naturlig at man i høringen av matkjedeutvalgets rapport skal ta opp denne problemstillingen spesielt. Jeg vil likevel understreke at vi i høringen selvsagt vil følge opp de utfordringene matkjedeutvalget peker på når det gjelder det begrensede vareutvalget i norsk dagligvaresektor generelt. Utvalgets rapport vil bli sendt på høring i nærmeste fremtid, med høringsfrist i november.

Jeg vil for øvrig vise til at åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven ligger under

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ansvarsområde. Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven var oppe til debatt i Stortinget både i 2008 og 2009, og sist rett før påske i år. Dokument 8:46 L (2010-2011), Lovforslag fra Harald T. Nesvik, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne om å avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua”, ble behandlet i Stortinget 14. april 2011. Forslaget ble ikke bifalt. I debatten uttalte Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud blant annet:

”Det er flere grunner til at vi fortsatt ønsker å ha grenser for kommersiell aktivitet på søn-og helligdager. Jeg mener at søndagen bør være en annerledes dag som skiller seg fra andre dager i uken. Grenser for kommersiell aktivitet vil kunne bidra til dette. Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven gir et vern for arbeidstakerne innen varehandelen mot søndagsarbeid.”

Aasrud pekte videre på at hun mener unntaksbestemmelsene som per i dag finnes er tilstrekkelige til at forbrukerne får gjort den nødvendige søndagshandelen.