Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1279 (2010-2011)
Innlevert: 15.04.2011
Sendt: 19.04.2011
Besvart: 02.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): I Aust-Agder er ny 4-felst vei m/midtdeler mellom Arendal og Tvedestrand en het potet. Fylkestinget ønsker å bompengefinansiere strekningen med penger tatt fra et helt annet område. Samferdselsministeren har lovet en avklaring innen påske, slik at saken kunne komme opp i Stortinget nå i vår. Derfor er mitt spørsmål til Samferdselsministeren følgende:

Når kan vi vente at Samferdselsministeren kommer med en konklusjon i saken, og når vil Vegdirektoratets utkast til Aust-Agder-pakken bli offentliggjort?

Begrunnelse

Veistrekningen Arendal-Tvedestrand på E18, i Aust-Agder er særdeles grusom og trenger sårt å bygges ut. Fylkestinget i Aust-Agder har ønske om å sette opp en ekstra bom mellom Lillesand og Kristiansand ved å dele den allerede eksisterende bom i to. Altså fra 1 bom a 30,00 kr. til 2 bommer a 15,00 kr. Eksisterende bom er mellom Lillesand og Arendal.
Flertallet i fylkestinget ønsker dette for å få penger til å bygge ut strekningen Arendal - Tvedestrand.
Fylkesordfører m. fl. har vært hos Samferdselsministeren for å ta opp saken, så Samferdselsministeren er kjent med saken. Fylkestinget har også sagt seg villig til å forskuttere penger, så sant de blir lovet at pengene kommer tilbake til Aust-Agder fylke. Fylkesordføreren har også sendt inn søknad om dette. Dette kommer inn under den såkalte Aust-Agder-pakken.
Saken har skapt bølger, ikke bare i Aust-Agder, men også over i nabofylket Vest-Agder. Vest-Agder har dermed blandet seg inn i en sak utenfor deres eget fylke. De ønsker nemlig ikke en deling av bommen.
Jeg har også fått forståelse av at Vegdirektoratet arbeider med forslag til ny Aust-Agder-pakke.
Når dette er sagt vil jeg presisere at Fremskrittspartiet går imot bompengefinansiering, fordi vi mener at de som bruker veiene betaler nok bilrelaterte avgifter, og at veien må finansieres av staten.
Viser for øvrig til mine to tidligere spørsmål i denne sak. Dokument nr. 15:1562 (2009-2010) og Dokument nr. 15:1561 (2009-2010) om samme sak.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Saken ble lagt fram for Stortinget fredag 29. april ved Prop. 106S (2010-2011) Utviding av Aust-Agderpakka. Forslaget er i samsvar med Vegdirektoratets syn.