Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1290 (2010-2011)
Innlevert: 19.04.2011
Sendt: 20.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge media skal Forsvaret kvitte seg med 500 mål på Kokstad, like ved Flesland flyplass. Området rundt flyplassen - som er Norges nest største - har store muligheter for å bli et viktig nasjonal transportknutepunkt. Mulig etablering av ny godshavn for Bergensregionen og fremføring av nasjonal jernbane til området med utvikling av tilhørende terminal kan utvikle Fleslandsområdet i tråd med målene i NTP om knutepunkt.
Hvordan vil samferdselsministeren sikre areal til og fremskynde arbeidet med et slikt knutepunkt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Hordaland fylkeskommune arbeider for tiden med en fylkesplan for framtidig havne- struktur i Bergensområdet. I tilknytning til dette arbeidet ses det bl.a. på muligheten for samlokalisering av havn og jernbanegodsterminal. Ett av alternativene for lokalisering av ny godshavn er ved Bergen lufthavn på Flesland. Aktuelle lokaliseringsalternativer for ny godsterminal i Bergensområdet må ses i sammenheng med utviklingen av transportsystemet som helhet.

Pågående utredningsarbeider vil gi grunnlag for å vurdere hva som vil være den beste framtidige terminalstrukturen for Bergensområdet, og dermed hvilke arealer som skal avsettes til formålet. I tillegg til å vurdere hensiktsmessig struktur, må det bl.a. vurderes hvilke alternativer som er teknisk fornuftig å gjennomføre. Det er for tidlig i prosessen nå til å låse valget til en lokalitet (både når det gjelder lokalisering av havn og jernbanegodsterminal). Jeg mener det er viktig at de igangsatte utredningsprosessene, bl.a. knyttet til framtidig havnestruktur og KVU/KS1 for Bergensregionen, fullføres, før det tas endelig politisk stilling til disse svært viktige lokaliseringsspørsmålene knyttet til det overordnete godstransportsystemet i Bergensregionen.