Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1291 (2010-2011)
Innlevert: 19.04.2011
Sendt: 20.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I en kronikk i Dagbladet 05.02.09 skrev daværende energiminister Terje Riis-Johansen at hans visjon er at Norge i 2030 forsyner Europa med strøm fra store havvindmølleparker utenfor Norskekysten.
Deler statsråden denne visjonen, og er statsråden villig til å se på opposisjonens forslag om å opprette et test/demonstrasjonsprogram for havvindmølleteknologi, ref Dokument 8:107 S (2009-2010)?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det er betydelig interesse for forskning, utvikling og utbygging av vindkraft i Norge. Det samme gjelder deltakelse i, og leveranser til, utbyggingsprosjekter i andre land. Norge har energiressurser og flere store selskaper med en bred aktivitet på området.

Regjeringen ønsker å bygge oppunder denne utviklingen. Satsing på forskning, utvikling og fullskala demonstrasjon, og en egen lov om havenergi er sentrale elementer i arbeidet. Havenergi er et område der potensialet kan være stort for både eksport av teknologi og fremtidig kraftproduksjon fra fornybare energikilder i Norge.

Kostnadene knyttet til havvind må reduseres og nye løsninger utvikles. Forskning, utvikling og demonstrasjon vil derfor fremdeles være viktig for å fremme havbasert kraftproduksjon. Norges forskningsråd og Enova er regjeringens viktigste redskap i denne sammenhengen. Regjeringen har hevet de årlige forskningsbudsjettene til fornybar energi og energieffektivisering med om lag 450 millioner kroner siden 2007. Regjeringen har også tildelt Enova en særskilt rolle for fullskala demonstrasjon av nye teknologier.

Enovas tematiske satsing på Fornybar marin kraftproduksjon ble etablert i 2009 og er et viktig element i Enovas demonstrasjonsprogram. I regjeringsplattformen skriver vi at "ved opprettelse av et felles sertifikatmarked skal Enovas innsats særlig rettes mot energieffektivisering, varme og utprøving av umodne teknologier". I forhandlingene om ny avtale med Enova, som skal være på plass ved utgangen av 2011, vil vi søke å formulere et særskilt mål for demonstrasjonsaktivitetene, jf. Prop. 101 L (2010-2011).