Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1295 (2010-2011)
Innlevert: 26.04.2011
Sendt: 27.04.2011
Besvart: 03.05.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Ventetiden for tilpasninger av høreapparat er lang og spesielt for den det gjelder som er helt avhengig ev høreapparat for å virke i dagliglivet. Ventetiden ved Helse Fonna er så langt bra. Verre er det ved Helse Bergen og Haukeland sykehus der ventetiden faktisk har økt til 24 uker det siste året.
Hva vil statsråden gjøre for å korte ned ventetiden, og mener statsråden noe om makstid for å vente på dette tilbudet?

Begrunnelse

Helse Fonna sin ventetid på høresentralen ved Haugesund er på 10 uker. Og den er stabil på 10 uker. Det er bra! Situasjonen når det gjelder det samme ved Helse Bergen så er den langt fra så bra. I løpet av ett år har ventetiden gått i fra 20 til 24 uker. Når en vet at ca. 700 000 mennesker har nedsatt hørsel og svært mange av dem er avhengig av høreapparat for å fungere i det daglige liv.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Vest RHF opplyser at Helse Bergen HF overholder en frist på under tre måneder for alle barn. Det samme gjelder for personer med betydelig hørselstap og som er helt avhengig av høreapparat, samt personer i yrkesaktiv alder. Dette er innenfor prioriteringsveilederens anbefalinger. Personer med moderat hørselstap har en gjennomsnittlig ventetid innenfor 24 uker. I prioriteringsveilederen er det anbefalt en maksimal ventetid på 26 uker for denne gruppen.

Helse Vest RHF opplyser at ventetidene ved Haukeland sykehus på 24 uker er identiske med ventetidene som fremkommer på www.frittsykehusvalg.no for mars/april 2011.

Tallene på Fritt sykehusvalg sine sider viser helseforetakenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på utredning i den kommende perioden. Dette innebærer at personer med betydelig hørselstap ikke er regnet som de lavest prioriterte, personer med betydelig hørselstap vil m.a.o. ha kortere ventetid enn den ventetiden som kommer fram på www.frittsykehusvalg.no.

Helse Vest RHF understreker at det ikke er ønskelig med lang ventetid for tilpassing av høreapparat for noen av brukerne. Helse Bergen HF har som mål å få ventetidene for de lavest prioriterte brukerne ned til mellom tre og fire måneder.

Helsedirektoratets prioriteringsveileder anbefaler ulike maksimale ventetider for ulike grupper hørselshemmede. Det er anbefalt en maksimal ventetid for utredning på 13 uker (om lag 3 måneder) for pasienter med betydelig hørselstap og for barn. Det er anbefalt maksimal ventetid for utredning på 26 uker for pasienter med moderat hørselstap innenfor talefrekvensområdet. Personer med hørselstap utenfor talefrekvensområdet skal som hovedregel ikke ha rett til prioritert helsehjelp. For denne gruppen er det ikke anbefalt en maksimalfrist.

Ventetider og fristbrudd er et svært viktig fokusområde i Helse Vest, og Helse Vest RHF har stilt en rekke krav til helseforetakene for gjennomføring av tiltak for å få bort fristbrudd, og for å redusere ventetider for alle pasienter. Dette følges aktivt opp av Helse Vest RHF.

Jeg har vært opptatt av ventetider generelt, og har i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011 understreket at ventetidene i spesialisthelsetjenesten skal reduseres.

Regjeringen har i budsjettet for 2011 møtt den økte etterspørselen etter spesialisthelsetjenester med å styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter kan få behandling og ventetidene reduseres.