Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1301 (2010-2011)
Innlevert: 27.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Norges jeger og fiskeforening er en frivillig interesseorganisasjon i følge sine egne vedtakter. NJFF forpakter gjennom sine lokallag flere elver i Finnmark. Ved flere anledninger ved salg av fiskekort for laksefiske så fremkommer det at elvedalens innbyggere er blitt nektet å løse ut sesongkort med bakgrunn i manglende medlemskap i NJFF. Mange steder oppleves det som om man må tvangsinnmelde seg i NJFF, for å kunne fiske.
Er en slik praksis i samsvar med gjeldende regelverk?

Begrunnelse

Viser til skriv vedrørende innbetaling av fisketrygdavgift med fiskeregler som omhandlet elver på statens grunn i Finnmark (2000) hvor det klart fremkommer at lokalbefolkningen bosatt i elvedalen skulle ha tilgang til sesongkort uten å trenge å være medlem i en lokalforening eller interesseorganisasjon. Sett med mine øyne så er ikke dette bare et overtramp overfor mange enkeltpersoner, med denne vervings metoder, - nær sagt med tvang, er vel heller ikke i samsvar med gjeldende regler for utbetalinger/tilskudd til NJFF fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen eller Finnmarkseiendommen.
Det som oppleves i denne sak er at den praksisen foreningen utøver tvangsinnmelder deler av befolkningen til inntresseorganisasjoner mot manges vilje, og hvor lang tids bruk og hevdvunnen rett etter norsk lov blir fullstendig tilside satt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Finnmarksloven § 26 regulerer Finnmarkseiendommens adgang til å overlate forvaltningen av utmarksressurser til lokale foreninger m.m. Bestemmelser lyder:

“Finnmarkseiendommen kan for inntil 10 år om gangen tildele lokale organisasjoner og sammenslutninger som har som formål å fremme allment jakt, fangst og fiske, særskilt rett til å forvalte utøvelsen av jakt, fangst og fiske på nærmere angitte områder av Finnmarkseiendommens grunn.”

I merknadene til denne bestemmelsen i Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) side 138-139 heter det:

“Bestemmelsen gjør det klart at dagens praksis med lokal forvaltning av fiske i vassdrag med stang og håndsnøre kan videreføres. Bestemmelsen åpner imidlertid også for lokal forvaltning av andre former for jakt, fangst og fiske. En organisasjon som tildeles rett til lokal forvaltning, må fremme allmenn adgang til utmarkshøsting og holde seg innenfor rammene i Finnmarksloven og annen lovgivning. Organisasjonen vil kunne stille vilkår etter § 25 [jf. § 27 første til fjerde ledd i loven] og bestemme innskrenkninger etter § 27 [jf. § 27 femte og sjette ledd]. Forvaltningen må utøves i samsvar med hovedprinsippene i § 20 [jf. § 21].”

Tidligere var salg av sesongkort til folk bosatt i elvedalen berørt i forskrift 10. februar 1977 for bortforpakting av statens fiskerett i laksevassdrag i Finnmark § 5 der det het:

“Alle som deltar i fisket skal på forhånd ha løst fiskekort. Det kan bare utstedes døgnkort, ukekort og sesongkort. Sesongkort kan bare utstedes til medlemmer av den forpaktende forening som er bosatt i fylket, og til personer som er fast bosatt i vedkommende elvedal. ... -

Fiskekortpriser fastsettes av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.”

I Finnmarkseiendommens retningslinjer for forpaktning av anadrome vassdrag, vedtatt i styremøte 23. – 24. mars 2010, (lagt ut på www.fefo.no) heter det nå:

“Som et minimum skal det selges døgnkort til alle. Døgnkort for medlemmer skal ikke koste mer enn 15 % av årskort.

Det skal som et minimum være fire priskategorier på kort.

1. Et ungdomskort for de under 16 år. Dette kortet skal være rimeligere enn kortet for medlemmer.

2. Et kort for medlemmer av forpaktende forening.

3. Et kort for personer fast bosatt i Finnmark. Prisen kan maksimalt være det dobbelte av medlemmenes.

4. Et kort for personer fast bosatt utenfor Finnmark. Maksimal kortpris for utlendinger er 150 % av kortprisen for nordmenn bosatt utenfor Finnmark”

Etter min vurdering ligger de rammebetingelser for forpakterforeningene som Finnmarks-eiendommen har fastsatt, innenfor Finnmarkseiendommens myndighet etter finnmarksloven kapittel 3. Rette adressat for synspunkter på disse rammebetingelsene er derfor i første rekke Finnmarkseiendommen eller de to organene som oppnevner Finnmarkseiendommens styre: Finnmark fylkesting og Sametinget.