Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1307 (2010-2011)
Innlevert: 27.04.2011
Sendt: 28.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med at jeg stilte statsråden et skriftlig spørsmål datert 21. mars i år angående en mulig avlysing av årets sommertokt som skulle utføres av Havforskningsinstituttet i Norskehavet så viste statsråden i sitt svar, datert 25. mars i år, til at det pågikk en dialog mellom departementet og havforskningsinstituttet i denne saken.
Kan statsråden redegjøre for hvor denne saken står i dag og om det vil bli gjennomført et sommertokt i Norskehavet på pelagiske bestander som tidligere forutsatt?

Begrunnelse

Jeg har tidligere tatt opp problemstillingen med at Havforskningsinstituttet planlegger å avlyse årets sommertokt i Norskehavet ut ifra økonomiske argumenter. Sommertoktet er meget viktig å gjennomføre dersom vi til enhver tid skal kunne ha den bestandskunnskapen som er nødvendig både for å kunne fastsette hvor mye beskatning bestandene tåler, hvor stort tilfanget vil bli og ikke minst hvor sterke de enkelte bestander ser ut til å være. Statsråden skriver i sitt svar til undertegnede datert 25. mars d.å. at det pågår en dialog mellom Havforskningsinstituttet og departementet om hvordan en skal håndtere den inntektsreduksjon som er funnet sted uten at instituttets kjerneoppgaver må nedprioriteres. Slik undertegnede ser det er sommertoktet helt opplagt en slik kjerneoppgave. Vi ser imidlertid at lederen av Havforskningsinstituttet holder fast ved at sommertoktet knyttet til de pelagiske bestandene i Norskehavet må avlyses grunnet at en ikke har oppnådd noe i dialogen med departementet. Dette fremkommer i en artikkel i Fiskeribladet/Fiskaren datert 27. april 2011. Jeg håper at statsråden nå vil gripe inn slik at det fremkommer tilstrekkelig med ressurser til at sommertoktet kan gjennomføres i Norskehavet.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten Nesvik viser i sin begrunnelse til at sommertoktet er viktig å gjennomføre, dersom vi skal ha den bestandskunnskapen som er nødvendig for å kunne fastsette hvor mye beskatning bestandene tåler, hvor stort tilfanget vil bli og hvor sterke de enkelte bestander ser ut til å være.

Beslutningen om å ta sommertoktet på pelagiske bestander i Norskehavet ut av Havforskningsinstituttets toktprogram for 2011 ble tatt av ledelsen ved Havforskningsinstituttet høsten 2010. Bakgrunnen for beslutningen er at instituttet må prioritere sine aktiviteter innenfor den planlagte budsjettrammen. I en helhetsvurdering av hvordan den statlige bevilgningen for 2011 skulle benyttes for best å nå de samlede målene i departementets oppdrag, ble sommertoktet besluttet tatt ut.

Havforskningsinstituttet har i dialog med departementet gitt uttrykk for at dette toktet ville gitt nyttig kunnskap, men at denne kunnskapen ikke er avgjørende for bestandsberegningene av de pelagiske artene. Det er bakgrunnen for at nettopp dette toktet ble nedprioritert i årets toktprogram.

Det er Havforskningsinstituttet selv som prioriterer aktiviteter innenfor sin samlede budsjettramme og dermed vurderer hvilke tokt som skal gjennomføres for å gi den nødvendige bestandsrådgivning til departementet. Departementet ser ikke grunn til å overprøve Havforskningsinstituttets vurdering i dette tilfellet.

Spørsmålet om reduserte inntekter som følge av redusert forskningsfangst har ingen direkte sammenheng med beslutningen om å ta sommertoktet ut i 2011. Departementet har hatt en dialog med Havforskningsinstituttet om bruken av forskningskvoter for 2011, og kommet frem til en løsning som gir Havforskningsinstituttet noe større fleksibilitet i bruken av forskningskvotene.