Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1304 (2010-2011)
Innlevert: 27.04.2011
Sendt: 28.04.2011
Besvart: 05.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I SDs mandat til JBV for videre utredning av høyhastighetsjernbane i Norge ser det ikke ut som om finansiering inngår og derved heller ikke tilhørende finansieringskostnader. I mandatet heter det " Utbyggingskostnadene vil imidlertid være høye på de aktuelle strekningene." Finansieringskostnadene vil være viktig i de samfunnsøkonomiske beregningene av en eventuell utbygging.
Vil samferdselsministeren sørge for at utredningen om høyhastighetsjernbane også omfatter finansiering og finansieringskostnader?

Begrunnelse

For en av de seks korridorene som utredes (Oslo - Kristiansand - Stavanger) oppgis iflg. media en anleggskostnad på 120 mrd.kr. Jeg viser til at JBV budsjett for 2011 totalt er på 9,1 mrd.kr. der knappe 4 mrd.kr. er investering i linjen. Statens Veivesens samlede budsjett for 2011 er på 15 mrd.kr. der 5,5 mrd.kr. er riksveiinvesteringer.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at finansieringsløsninger ikke er gjort til en del av mandatet for høyhastig- hetsutredningen. En høyhastighetsjernbaneutbygging vil i all hovedsak måtte bekostes av staten. På hvilke måte dette eventuelt skal skje er det for tidlig å ta stilling til nå. Formålet med høyhastighetsutredningen er å utrede spørsmålet om høyhastighets- jernbane i Norge. I mandatet heter det bl.a. at utredningen skal gi anbefalinger til hvilke langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som bør legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontransport i Sør-Norge. Utredningen skal analysere om en utbygging av høyhastighetsbaner kan bidra til å oppnå samfunnsøkonomisk effektive og bærekraftige løsninger for et framtidig transportsystem med økt kapasitet, bedre framkommelighet og tilgjengelighet. Seks korridorer/strekninger er omfattet av utredningsoppdraget. Avhengig av anbefalingene knyttet til hver enkelt korridor vil det bli lagt et løp for videre planlegging av konkrete tiltak (bl.a. etter plan- og bygningsloven).

På bakgrunn av utredningen skal Jernbaneverket gi sin tilråding til Samferdselsdepartementet innen 1. februar 2012. Relevante resultater og anbefalinger vil bli innarbeidet i etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Regjeringen skal etter planen legge fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 tidlig i 2013. Stortinget vil da få anledning til en grundig behandling av spørsmålet om videre arbeid med høyhastighetsbaner i Norge.

Selve finansieringsspørsmålet vil det eventuelt være naturlig å komme nærmere tilbake til i senere planfaser.