Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1308 (2010-2011)
Innlevert: 28.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 06.05.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Det vises til NRK 26. april 2011, hvor det fremgikk at Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul, leder av Stortingets familie - og kulturkomité vil omfordele kulturmidler fra Oslo til distriktene, herunder mer midler til den såkalte Festiviteten i Kristiansund.
Vil statsråden følge opp dette løftet?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Kulturløftet II omfatter en rekke satsinger frem til 2014. Blant annet skal det tilstrebes en jevnere fylkesvis fordeling av kulturmidlene (punkt 1), jf Prop. 1 S (2010-2011), side 11. Møre- og Romsdal har så langt i perioden fra 2005 hatt en vekst i statlig kulturstøtte på noe over økningen i kulturløftet generelt.

Kulturløftet II innebærer også å sørge for gode kulturarenaer i hele landet, gjennom å styrke bevilgningen til kulturbygg (punkt 15). Festiviteten i Kristiansund får statlig tilskudd gjennom ordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Det er gitt tilsagn om totalt 23,2 mill. kroner til Festiviteten, noe som utgjør det maksimale av hva dette prosjektet kan støttes med innenfor ordningen. Deler av tilskuddet er per i dag ikke utbetalt, men som nevnt er det gitt forpliktende tilsagn.