Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1310 (2010-2011)
Innlevert: 28.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 06.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I november 2010 sendt forsikringsselskapet If henvendelse til Samferdselsdepartementet der selskapet ba om at det blir innført et påbud ora vinterdekk for alle bilister i vinterhalvåret. Fra If ble det bl.a. referert til at 14 % av ulykkesbilene forsikret hos If vinteren 2009/2010 hadde sommerdekk. Selskapet hevder at hele 15 000 biler med sommerdekk er involvert i ulykker på norske veier i vinterhalvåret.
Hvilke vurderinger har samferdselsministeren gjort om et mulig påbud om vinterdekk i vinterhalvåret?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I vinterhalvåret er et godt veggrep viktig for trafikksikkerheten på norske veger. Når det skjer ulykker på vintervegene, er årsaken ofte en kombinasjon av dårlig skodde kjøretøy, uerfarne sjåfører og andre forhold.

Det gjelder per i dag ingen uttrykkelig påbud om bruk av vinterdekk i vinterhalvåret. Norge er et langstrakt land med stor grad av årlige klimatiske variasjoner mellom de ulike geografiske områdene, noe som gjør det vanskelig å fastsette hensiktsmessige tidsavgrensninger for et slikt brukspåbud.

Etter de konkrete vær- og føreforholdene kan det likevel foreligge en plikt til å bruke vinterdekk. Dette følger av det generelle aktsomhetskravet som vegtrafikkloven § 3 oppstiller, og av forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 nr. 2 som forbyr bruk av kjøretøy uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk.

Sverige og Finland har imidlertid innført et påbud om bruk vinterdekk i nærmere bestemte vintermåneder. Jeg har derfor bedt Vegdirektoratet innhente informasjon om erfaringene som disse lands myndigheter, og eventuelt andre land, har gjort med påbudet. Vegdirektoratet har opplyst at arbeidet er påbegynt, men at det vil ta noe tid å samle inn den ønskede informasjonen. Vegdirektoratet vil deretter avgi en uttalelse til Samferdselsdepartementet, som bl.a. på dette grunnlag vil vurdere om et vinterdekk- påbud skal innføres i Norge.

Vedlegg:

Notat fra Statens vegvesen v/ trafikksikkerhetsseksjonen til Hans-Petter Hoseth vedr. informasjon om vinterdekkpåbud., datert 04.03.2011

Se lenke:

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2010-2011/dok15-201011-1310-vedlegg.pdf