Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1312 (2010-2011)
Innlevert: 28.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 06.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til sak i Sør-Varanger avis av 19., 26. og 28. april hvor forsvaret gjennom stasjonsjef hevder at det etter instruks skal være to grenser i Pasvikelva som grenselinjer overfor Russland. En for vinteren og en for sommeren. På vinteren gjelder grensen på kartet, mens djupålen gjelder for sommerstid. Grensekommissæren bestrider dette, mens GSV sjef understreker at de håndhever de direktiver forsvaret får av politimesteren i Øst-Finnmark.
Har vi en grense til Russland i Pasvikdalen eller har vi to?

Begrunnelse

Pasvikelva er en yndet elv både sommer som vinter for utøvelse av ulike friluftsinteresser for lokalbefolkningen i elvedalen spesielt, men også for Sør-Varangers kommunes innbyggere generelt. Det blir derfor, temmelig meningsløst at vi 2011 i Norge ikke har avklart vårt eget grenseforhold overfor vår nabo i øst, - Russland. Etter at en hobbyfisker ble anmeldt for ulovlig grensepassering, -hvor NN fisket på det samme stedet som NN har fisket på i 25 år. Dernest opplever vi at Grensekommissæren som har det juridiske ansvaret går ut offentlig og hevder at Kartlinjen og kun kartlinjen er det man skal forholde seg til. Mens GSV sjef hevder at de håndhever de direktivene som Forsvaret får av politimesteren i Øst-Finnmark. Er djupålen som tradisjonelt har vært grunnleggende for grenselinjer både relatert til Pasvik elva-Grense-Jakobselv og andre grenseelver fjernet for alltid som prinsipp, eller er det praktiske hensyn som kommer først. For det må jo kunne gå an å få på plass en grenselinje, som er i samsvar med innbyggernes oppfatning av hvor grensen faktisk går. For det er jo ikke russerne det står på i denne sak.
En annen side av saken, er at våre naboer i Øst- sikkert får seg en god latter. Norge har hatt felles og ens grense med Russland siden 1826 (med unntak av mellomkrigstiden) Det er Russlands eldste landegrense til et naboland, et naboland som etter 185 år ennå ikke er blitt enig med seg selv hvor grensen faktisk går. Eller kanskje vi skal begynne med vår og høst grenser i tilegg, slik at kaoset blir fullstendig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Grensen mellom Norge og Russland er fastlagt gjennom folkerettslig bindende avtale av 1826. Avtalen beskriver hvor grensen går, og danner grunnlaget for senere oppmåling av grensen. Siste helhetlige grenseoppgang av hvor grenselinjen nøyaktig går i terrenget ble foretatt i 1947. Det er nedsatt en felles norsk-russisk grensekommisjon under ledelse av Utenriksdepartementet som for tiden gjennomfører en ny, helhetlig grenseoppgang. Denne vil bl.a. resultere i nye og oppdaterte grensekart. Kommisjonen tar sikte på å avslutte sitt arbeid i 2015.

Politiet er ansvarlig for å håndheve lover og regler knyttet til grensen mellom Norge og Russland. Garnisonen i Sør-Varanger bistår politiet med håndhevelsen av gjeldende lover og regler i tilknytning til grensen etter retningslinjer gitt av Politimesteren i Øst-Finnmark.

Den praktiske håndhevelsen av grenseregelverket skjer innenfor rammen av Overenskomst mellom Norge og Sovjetunionen om forskjellige forhold ved den norsk-sovjetiske grense og om fremgangsmåten ved ordningen av konflikter og hendinger på grensen av 1949, den såkalte grenseregimeavtalen. Både norske og russiske grensemyndigheter må i utførelsen av dette arbeidet forholde seg til grensemerkingsdokumentene av 18. desember 1947.