Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1318 (2010-2011)
Innlevert: 28.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 06.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil finansministeren sørge for at informasjon om regler når det gjelder fortolling blir lettere tilgjengelig, eventuelt vurdere tiltak som fjerner snubletråder i tollregelverket?

Begrunnelse

Frivillig fortolling skal skje dersom man har mottatt en forsendelse det skulle vært betalt toll på, men som av en eller annen grunn har kommet mottakeren ihende uten fortolling.
DinSide har 28. april en artikkel om frivillig fortolling, "Slik fortoller du frivillig". Det fremgår av artikkelen at det ikke er lett å finne informasjon om hvorledes frivillig fortolling gjøres korrekt. Tollvesenet later også til å være usikre på rutinene rundt dette, noe som er forståelig ettersom slik frivillig fortolling neppe forekommer hyppig.
Regelverket er imidlertid lagt opp slik at den som ikke til punkt og prikke følger reglene i detalj kan vente seg straff. Her er regelverket som regel nådeløst, det samme er tollmyndighetene, og myndighetene har alle gode kort på hånden i forhold til den som uheldigvis har snublet i regelene.
Det ønskes opplyst hvilke sanksjoner tollmyndighetene kan ilegge for manglende fortolling av en vare som har gått igjennom til forbrukeren uten tollberegning. Jeg ønsker også finansministerens vurdering av hvor alvorlig han mener manglende frivillig tollinnbetaling er, eller om det kanskje er mer nærliggende å lempe på regelverket istedenfor å gjøre folk flest til kjeltringer.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Innledningsvis viser jeg til at plikten til å betale merverdiavgift ved innførsel av varer følger av merverdiavgiftsloven. Plikt til betaling av eventuell toll og særavgift ved innførsel følger av tolloven og særavgiftsforskriften. Det er med andre ord ikke noe som heter ”frivillig fortolling”.

Det foreligger likevel enkelte unntak fra denne plikten. Vare i en sending av verdi under 200 kroner, eller gave på maksimalt 1000 kroner er eksempel på slike unntak. Vilkårene for unntakene må naturligvis være til stede, eksempelvis ved at varen må ha en reell verdi under 200 kroner, eller det dreier seg om en reell gave verdt maksimalt 1000 kroner fra en privatperson bosatt i utlandet.

Som mottaker av varen er man ansvarlig for å betale toll og avgifter, og man blir ikke fritatt for dette ansvaret selv om man har brukt en medhjelper. Mottaker av varen plikter å forsikre seg om at avgifter er betalt, samt å melde fra når ting ikke er som de skal. I tilfeller hvor fortollingsplikten ikke er overholdt er i utgangspunktet vilkårene for å ilegge sanksjoner oppfylt.

I saker hvor det raskt meldes fra om feilen, praktiserer likevel toll- og avgiftsmyndighetene regelverket slik at det normalt ikke ilegges sanksjoner, men kun gjennomføres en etterberegning av avgiftene som skulle vært betalt ved innførselen. En person som oppdager en slik feil bør derfor snarest mulig ta kontakt med tollvesenet.

I saker hvor det går lang tid før det meldes fra om feilen vil toll- og avgiftsmyndighetene vurdere sanksjoner i tillegg til selve etterberegningen. En sanksjon fra toll- og avgiftsmyndighetene i form av et administrativt tilleggsbeløp forutsetter at det foreligger en uaktsom overtredelse av regelverket, med andre ord at han eller hun burde ha visst bedre og undersøkt nærmere. Der vilkåret om uaktsomhet er til stede, vil det være av betydning hvor lang tid det tok før mottakeren reagerte på feilen og meldte fra til toll- og avgiftsmyndighetene, hvor stort det unndratte beløpet er, samt om tilsvarende unndragelser har skjedd tidligere. Brudd på tolloven er også straffbart. Anmeldelse benyttes ved alvorlige overtredelser av tollovgivningen. Toll- og avgiftsdirektoratet har gitt retningslinjer for hvilke saker som skal anmeldes.

Tollvesenets nettsider har mye informasjon, men skulle man være usikker vedrørende det praktiske i slike tilfeller, kan man ringe tollvesenets infosenter for veiledning.

Finansdepartementet har for øvrig forhørt seg med tollvesenet som opplyser at det i praksis er et meget lite antall privatpersoner som oppsøker tollvesenet for å fortolle en vare de allerede har mottatt ufortollet, sett i forhold til antallet varer som innføres. Det er som nevnt heller ikke vanlig at det ilegges administrativt tillegg i slike tilfeller der kunden tar kontakt innen rimelig tid.