Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1319 (2010-2011)
Innlevert: 28.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Synes finansministeren tollregelverket er fornuftig når en person risikerer å måtte betale en halv million i avgifter for en bil vedkommende ikke eier og aldri har kjørt, og vil finansministeren eventuelt ta initiativ for å endre regelverket?

Begrunnelse

Aftenposten.no kunne 18. april fortelle om en kvinne som måtte betale en halv million i avgifter for en bil hun ikke eide og sier hun aldri har kjørt. Bilen hadde utenlandske skilter, og da er reglene strenge for å beskytte det særnorske meget høye avgiftsnivået på biler. Bruk anses som «er enhver form for disponering» ifølge forskriftene til tolloven. De utenlandske arbeiderne bodde i samme hus som kvinnen som drev firmaet, og det ble dermed satt likhetstegn med "bruk". Alternativt må man bevise at man ikke har kjørt bilen. Dette er nærmest et umulig alternativ.
Spørsmålet er om ikke reglene er alt for strenge på dette området, og rett og slett næringsfiendtlige.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Når det gjelder saken som ble omtalt i Aftenposten.no 18. april 2011, vil jeg innledningsvis bemerke at denne har blitt behandlet i to rettsinstanser som begge har slått fast at Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak om å opprettholde etterberegningen av avgifter er i tråd med gjeldende rett.

Det klare utgangspunkt er at kjøretøy som skal benyttes i Norge må registreres i det sentrale motorvognregisteret, og at gjeldende avgifter må betales. Fra dette utgangspunkt er det gjort unntak for midlertidig innførsel og bruk av utenlandsregistrerte kjøretøy. Reglene om dette er gitt i forskrift 20. juni 1991 nr 381 om toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandsregistrert motorvogn til midlertidig bruk i Norge. Avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge er tillatt for personer med midlertidig opphold i Norge. Tilsvarende rett har personer som har fast oppholdssted i et annet land.

Ved overtredelse av midlertidigforskriften pålegges den som innfører eller bruker motorvognen å betale avgifter på motorvognen. I saken som ble omtalt i Aftenposten, fant avgiftsmyndighetene ikke grunnlag for å tillate avgiftsfri gjenutførsel, og etter det jeg kan se er det ingen grunn til å kritisere denne avgjørelsen.

Ved utformingen av regelverket om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistret motorvogn i Norge må det legitime behovet for slik bruk veies opp mot øvrige hensyn, blant annet faren for omgåelser og avgiftsunndragelser. Dette er ingen særnorsk problemstilling. De fleste land som det er naturlig å sammenligne oss med har tilsvarende bestemmelser. Det norske avgiftsnivået medfører imidlertid at konsekvensene av å overtre regelverket vil framstå som strengere enn i land der avgiftsnivået er lavt. Isolert er imidlertid ikke etterberegningskravets størrelse et argument for ikke å etterberegne. Etterberegningskravet tilsvarer jo i utgangspunktet den avgift som ville påløpt dersom vedkommende hadde forholdt seg til gjeldende regler, og sammenfaller også med den avgift som betales for alle andre tilsvarende biler som skal benyttes i Norge.

Toll- og avgiftsdirektoratet har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomgått forskriften om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandskregistrert motorvogn i Norge. Departementet vurderer gjennomgangen i disse dager. Hva som vil komme ut av dette arbeidet er det imidlertid for tidlig å si noe om nå.