Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1320 (2010-2011)
Innlevert: 29.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 06.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I distriktsnorge oppleves det nå en situasjon hvor folks tilgang til kontanter sterkt reduseres. Bankfilialer og kassafunksjoner nedlegges i kombinasjon med at antall minibanker i distriktene reduseres. Noen steder er det blitt slik at der en ikke kan bruke bankkort for å betale, kan det bli problematisk å få betalt. I særlig grad rammer en slik utvikling eldre personer.
Er dette en ønsket utvikling fra Regjeringens side, eller hva vil finansministeren foreta seg for å forhindre et kontantfritt distriktsnorge?

Begrunnelse

Det er all grunn til å regne med at et kontantfritt samfunn medfører redusert kjøp av varer og tjenester. Noe som dermed også bidrar til å skape redusert aktivitet i et samfunn. Et helt vesentlig servicetilbud for befolkningen er forsvunnet eller vil forsvinne som følge av bankenes strategi for å redusere kostnader.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det har den siste tiden vært flere oppslag i media om kassafunksjonen i bankfilialer og muligheten til å sette inn og å ta ut kontanter. Blant annet uttalte jeg meg om dette spørsmålet i et intervju med Nordlys 31. mars 2011. Jeg har merket meg at Sparebanken Nord-Norge i Nordlys 29. april 2011 har uttalt at banken vil sette ut flere minibanker i distriktene.

Bankene er en svært viktig del av vår samfunnsøkonomiske infrastruktur, blant annet for oppbevaring av sparemidler og utføring av betalingstransaksjoner, herunder å motta kontantinnskudd og å utbetale kontanter. Det er av stor betydning at publikum har tilgang til bankinnskudd og betalingstjenester på en hensiktsmessig måte.

Bankvirksomhet krever konsesjon, og banker har enerett til å ta imot innskudd fra publikum. Kunder må også ha adgang til å ta ut igjen sine innskudd. Kontanter er tvungne betalingsmidler, og dette må også gjelde overfor bankene. Etter min mening er det naturlig å se disse reglene i sammenheng slik at banker har plikt til å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette. Bankene plikter etter mitt syn også å ha et tilbud til kunder som ikke er i stand til å bruke nettbank til for eksempel å betale regningene sine.

Banklovkommisjonen er i ferd med å avslutte arbeidet med utkast til ny finanslov. Etter det jeg er kjent med vil kommisjonen, i tilknytning til reglene om konsesjon og bankenes enerett, også kommentere bankers plikt til å håndtere kontanter. Det kan på denne bakgrunn bli aktuelt å se nærmere på spørsmålet om bankers håndtering av kontanter i forbindelse med departementets oppfølging av Banklovkommisjonens utredning.