Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1322 (2010-2011)
Innlevert: 29.04.2011
Sendt: 02.05.2011
Besvart: 09.05.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva kan statsråden gjøre for å sikre at unge med omfattende rusproblemer fortsatt skal kunne benytte seg av det behandlingstilbudet som gis ved Hiimsmoenkollektivet, og hva vil statsråden gjøre for å etablere et nytt betalingssystem for ideelle institusjoner i barnevernet som kan sikre en forutsigbar drift selv om det oppstår kortvarige perioder med redusert kapasitetsutnyttelse?

Begrunnelse

Den ideelle stiftelsen Hiimsmoenkollektivet i Rogaland har 22 godkjente behandlingsplasser for unge i aldersgruppen 15-18 år som sliter med alvorlige rusproblemer. Kollektivet har eksistert i snart 30 år og oppnår gode behandlingsresultater, men står i akutt fare for å bli nedlagt. Årsaken til dette ligger i anbudssystemet, og i at kollektivet i en periode har fått færre søknader fra de statlige fagteamene enn det som er nødvendig for å opprettholde driften. Økonomien er basert på døgnbetaling pr. benyttet behandlingsplass og det innebærer at det økonomiske grunnlaget blir uforutsigbart og at nedlegging kan bli en realitet i løpet av få måneder. To ansatte har allerede sluttet og åtte er for tiden permittert.
De som kjenner fagfeltet stiller seg undrende til at det ikke lenger er ungdommer som har behov for det tilbudet Hiimsmoenkollektivet tilbyr. Hiimsmoenkollektivet er basert på levefellesskap mellom ansatte og ungdommer der de ansatte bor, arbeider og lever med kollektivet som sitt primære hjem i seks uker om gangen – avbrutt av friperioder på to uker. Dette fører til en unik mulighet for etablering av trygge og forutsigbare relasjoner mellom ungdommer og ansatte, og ungdommene som gruppe. Forskning gir solid grunnlag for å hevde at slike relasjoner er av avgjørende betydning for å kunne oppnå endring gjennom behandlingen, og at det også er viktig i forhold til å hindre at negativ ungdomskultur blir dominerende i institusjonen. Dette er bl.a. godt dokumenter av forskningsgjennomgangen til Tore Andreassen i BUFDIR og av Ingeborg Marie Helgeland i hennes doktorgradsavhandling.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg viser innledningsvis til svar på skriftlig spørsmål nr 1305 fra representanten Thorsen vedrørende samme institusjon. Svaret følger vedlagt.

Utover det som framgår av svaret på spørsmål 1305, vil jeg kommentere spørsmålet om et nytt betalingssystem for ideelle organisasjoner.

I regjeringserklæringen sier regjeringen at vi vil videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og ideelle aktører, som er viktige bidragsytere til velferdsproduksjonen. Mer forutsigbare rammevilkår er en sentral del av dette arbeidet, og må først og fremst sikres gjennom gode anskaffelsesprosesser. BLD arbeider nå med å vurdere tiltak som kan bidra til bedre anskaffelser og mer forutsigbare rammevilkår for leverandørene innenfor barnevernet.