Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1323 (2010-2011)
Innlevert: 29.04.2011
Sendt: 02.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I alle samferdselsprosjekter som har en kostnadsramme på mer enn 500 mill. kroner, så skal det gjennomføres en KVU-utredning.
Kan statsråden legge frem en oversikt over hvor mye penger som er brukt til disse utredningene pr. år de siste 3 årene, og kan jeg også be om at oversikten inneholder en spesifisering per prosjekt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Krav om ekstern kvalitetssikring av konseptvalg i tidlig planfase (KS1) ble innført i samferdselssektoren i 2005. Innslagpunkt for når tiltak skal underlegges KVU/KS1 er nå hevet til 750 mill. kr.

Grunnlag for ekstern kvalitetssikring (KS1) i samferdselssektoren er en konseptvalg- utredning (KVU) som skal omfatte vurdering av bl.a. behov, mål og alternative konsepter. KVU blir som en hovedregel utarbeidet av transportetatene (Statens vegvesen/Jernbaneverket).

Det vil bli gjennomført KVU og KS1 for om lag 30 tiltak på vegsiden som grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23, herunder et høyt antall transportpakker i by. Det vil i tillegg bli utarbeidet KVU med sikte på KS1 for 5 tiltak på jernbanesiden. Et gjennomgående trekk er at det tas sikte på KVU/KS1 for mer omfattende tiltak og med større kompleksitet enn hva tilfellet var for NTP 2010-19. Oppstart av arbeidet med KVU frem mot NTP 2014-23 har vært foretatt løpende etter at NTP 2010-2019 ble lagt frem, og har derfor pågått i lengre tid. Det er også igangsatt KS1 for enkelte av tiltakene.

Generelt kan en si at kostnadene for KVU/KS1 varierer ut fra tiltakets størrelse og kompleksitet. Tilrettelegging av transportmodell for beregninger i byområder er for eksempel en stor kostnad, men dette arbeidet kommer imidlertid til nytte også i senere planlegging.

Statens vegvesen og Jernbaneverket opererer med en kostnad ved utforming av KVU på i størrelsesorden 3 mill. kr. Dette omfatter både etatenes bruk av egne ressurser og bruk av eksterne konsulenter i arbeidet. Det er imidlertid store variasjoner avhengig av kompleksitet og type prosjekt. Det er satt i gang arbeider med flere omfattende og komplekse KVUer som grunnlag for NTP 2014-2023. Kostnadene knyttet til disse KVUene forventes å bli en del høyere enn for enklere strekningsvise KVUer.

I tillegg kommer kostnader til ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVUene. Normalt vil kostnad per KS1 være fra om lag 2 mill. kr og oppover.

Samferdselsdepartementet anslår en samlet kostnad for KVU og KS1 som grunnlag for NTP 2014-23 på i størrelsesorden 200-300 mill. kr. Det er imidlertid viktig å understreke at utredningsmaterialet kommer til nytte og bidrar til innsparinger i senere planfaser.