Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1330 (2010-2011)
Innlevert: 02.05.2011
Sendt: 02.05.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 10.05.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Voksenopplæringens norskkurs skal ikke bare bidra til språkkunnskaper hos de som deltar, men også hjelpe folk til å integrere seg i Norge. Det betyr blant annet at man får bli kjent med norsk kultur og væremåte. Deltakere i voksenopplæringen får i dag ikke karakterer i orden og oppførsel. Fravær føres heller ikke på tilstrekkelig god måte.
Vil statsråden vurdere å lage nasjonale retningslinjer for føring av fravær, og innføre karakterer for orden og oppførsel i voksenopplæringen?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Spørsmålet er overført til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren for besvarelse som ansvarlig for det aktuelle saksområdet.

Norskkunnskaper er viktig for å komme i arbeid, og formålet med opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven er å styrke den enkelte nyankomne innvandrers mulighet til deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og økonomiske selvstendighet, jf. introduksjonsloven § 1.

Det er laget en egen forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Foruten å sikre forutsigbarhet og trygghet for den enkelte deltaker er fraværsreglene laget for å sikre effektiv fremdrift i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere kan ha opptil ti prosent fravær i løpet av de 300 timene han eller hun har rett og plikt til å delta i, uten at det får noen konsekvenser. Dette er ment å være en parallell til reglene om egenmelding i arbeidslivet. Deltakeren kan ta igjen timene vedkommende har gått glipp av gratis senere. Deltakerne med fravær utover ti prosent kan også ta igjen timene gratis senere, men det forutsetter at fraværet er dokumentert med legeerklæring. Dersom det ikke foreligger legeerklæring må deltakeren betale for timene selv.

Fraværsforskriften inneholder detaljerte regler om fravær og permisjoner, de viktigste er nevnt ovenfor. Forskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no. Det er også verdt å merke seg at ved langvarig og/eller hyppig fravær kan opplæring i norsk og samfunnskunnskap stanses, midlertidig eller permanent, i henhold til introduksjonsloven § 7. En egen forskrift fastsetter at fravær fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal registreres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Som det fremgår ovenfor er det regler for hva som regnes som gyldig og ugyldig fravær i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Fraværet skal føres i et eget register, og mye fravær kan få konsekvenser for den enkelte. Noen må betale for opplæring selv, og i andre tilfeller kan opplæringen stanses helt.

Jeg ønsker ikke å innføre karakter i orden og oppførsel i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Deltakerne er voksne mennesker, og opplæringen er kvalifisering, ikke oppdragelse. Mange vil imidlertid ha et behov for å bli kjent med norsk kultur og væremåte, dette ivaretas gjennom opplæringen i samfunnskunnskap.