Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1334 (2010-2011)
Innlevert: 02.05.2011
Sendt: 03.05.2011
Besvart: 10.05.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I dag, 2/5-11, ble det gjort kjent at regjeringen vil fremme forslag for Stortinget om å endre kompensasjonsordningen for veteraner slik at også veteraner som har tjenestegjort i perioden 1978 til 2010 gis mulighet til å kunne få 65G ved 100 % ervervsmessig uførhet. Det er uklart om dette forslaget innebærer en ordning der personell som har tjenestegjort mellom 1978 og 2010 blir fullt ut likestilt med personell som har tjenestegjort etter 2010.
Kan statsråden avklare om forslaget innebærer 100 % likestilling eller ikke?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen har besluttet å fremme forslag for Stortinget om at den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner endres. Det er viktig for regjeringen å ivareta våre veteraner på en god måte. Med dette forslaget ønsker vi å fjerne den opplevde urettferdigheten for de som har tjenestegjort før 2010, og få på plass en god og varig løsning for veteraner med psykiske belastningsskader

Forslaget innebærer en todelt kompensasjonsordning. Det vil være mulighet for utbetaling på 65G ved 100 % ervervsmessig uførhet ved psykiske belastningsskader dersom de samme beviskravene og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret er oppfylt. I tillegg ønsker regjeringen å videreføre den opprinnelige kompensasjonsordningen med tak på 35G med de lempeligere vilkår som gjelder i dag. Dette fordi erfaringen har vist at det i mange av de eldre sakene kan være vanskelig å i tilstrekkelig grad dokumentere at de alminnelige kravene til bevis er oppfylt.

Detaljene i forslaget vil nå bli nærmere utredet, og vil bli redegjort for på egnet måte i proposisjon til Stortinget.