Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1336 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 03.05.2011
Besvart: 10.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvor lang saksbehandlingstid i departementet mener statsråden er rimelig for å behandle omsøkte grensejusteringer av markagrensen, for å sikre forutsigbarhet for kommuner, grunneiere og næringsliv, og samtidig ivareta forsvarlig saksbehandling?

Begrunnelse

Markaloven åpner for at markagrensen både kan innskrenkes og utvides gjennom forskrift vedtatt av Kongen. Kommunene kan fremme forslag til endring av markagrensen. Slike omsøkte grensejusteringer er underlagt egne prosedyrer hvor bl.a. forslag til justering av grensen sendes på høring fra Miljøverndepartementet før endelig beslutning fattes av departementet. For de berørte parter i en slik prosess er det viktig med både forutsigbarhet og informasjon underveis.
Et eksempel på dette er den pågående prosessen med flere av kommunene rundt marka sitt forslag til justering av markagrensen. Den 16. september 2010 opplyste Miljøverndepartementet at avgjørelsen av kommunenes forslag til justering av markagrensen skal sendes på høring innen 31. desember 2010.
Pr. dags dato har dette enda ikke skjedd. Dette påfører både kommunene og berørt næringsliv stor usikkerhet i forhold til egen planlegging og framdrift for berørte prosjekter. Det er svært uheldig, og eksemplet kan danne et bakteppe for å understreke betydningen av at samspillet mellom statlige og kommunale myndigheter må bygges på gode saksbehandlingsrutiner og forpliktende informasjonsflyt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Etter markaloven § 2 er det anledning til å justere Markas grenser gjennom forskrift. I tråd med dette har flere kommuner og andre anmodet Miljøverndepartementet om endring av Markagrensen bestemte steder. Forslagene går i hovedsak ut på å ta områder ut av Marka. Enkelte kommuner foreslår også å legge enkelte mindre områder inn i Marka. I tillegg har Naturvernforbundet i Oslo og Akershus anmodet Miljøverndepartementet om å utvide Marka til å omfatte 12 nye større områder.

Høsten 2010 og vinteren 2011 har Miljøverndepartementet avholdt enkeltvise møter med alle kommunene og andre som har fremmet forslag om grensejusteringer. Departementet har også hatt møte med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og kommuner som berøres av organisasjonens utvidelsesforslag. På møtene har forslagsstillerne fått anledning til å informere nærmere om sine forslag. Å gjennomføre disse møtene har tatt tid, men de har gitt viktig bakgrunnsinformasjon slik at Miljøverndepartementet har et godt grunnlag å bygge på når det skal tas stilling til det forslaget som skal sendes på høring.

Departementet vil på bakgrunn av innkomne forslag å sende ut et høringsbrev med forslag til forskrift om justeringer av Markas grenser. Blant annet på grunn av behovet for møter med berørte kommuner og andre, har forberedelsene av dette arbeidet tatt noe mer tid enn forventet. Siktemålet er at et forslag til forskrift sendes på høring før sommerferien.

Forslagene fra Naturvernforbundet om å innlemme større områder i Marka vil ikke omfattes av forskriftsforslaget som skal sendes på høring nå. Forslagene har konsekvenser for grunneiere, kommuner og andre. Jeg har ikke tatt stilling til hvordan og når det skal arbeides videre med disse forslagene.