Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1338 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 04.05.2011
Besvart: 13.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norge har innført forordning (EF) 3821/85 som regulerer bruken av sjåførkort i fartsskrivere. En norsk yrkessjåfør med norsk førerkort har blitt frastjålet sitt norske sjåførkort i Norge, men Vegvesenet nekter å skrive ut et erstatningskort fordi mannen er registrert bosatt i et annet EU/EØS-land. Danmark og Sverige krever visstnok ikke bostedsadresse i landet der førerkortet er skrevet ut.
Er kravet om bostedsadresse i Norge i tråd med intensjonen om å harmonisere regelverket for yrkessjåfører i Europa?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Norge har innført forordning (EØF) 3821/85 som en del av norsk regelverk i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS. Det følger av regelverket at sjåførkort til bruk i digital fartsskriver skal utstedes av myndigheten i den medlemsstaten der føreren har vanlig bosted (det vil si minst 185 dager pr kalenderår). Det betyr at sjåfører som bor i Norge skal henvende seg til norske myndigheter når de skal søke om sjåførkort.

Det avgjørende er hvor vedkommende er bosatt på søknadstidspunktet. En sjåfør som har fått utstedt sjåførkort mens han bodde i Norge, men som senere flytter til et annet EU/EØS land og mister sjåførkortet, må få utstedt nytt sjåførkort i det landet hvor han da er bosatt.

Dersom en sjåfør med bosted i Norge blir frastjålet sjåførkortet i et annet land må han vente til han kommer tilbake til Norge med å søke om nytt sjåførkort. Han kan imidlertid kjøre uten sjåførkort i inntil 15 dager eller lengre dersom dette er nødvendig for å komme tilbake til Norge. I denne perioden må det tas utskrifter fra fartskriveren og navn og fører-/sjåførkortnummer noteres på utskriftene, som signeres. Disse vil da tjene som dokumentasjon til nytt sjåførkort foreligger. Det er nødvendig med en alternativ dokumentasjonsform fordi det uansett vil ta noen dager fra søknad om nytt kort er sendt til sjåføren mottar kortet.

Det vises i spørsmålet til at Danmark og Sverige ikke krever bostedsadresse i landet der førerkortet er utstedt, for å utstede nytt sjåførkort. Etter norsk regelverk er det avgjørende ved utstedelse av sjåførkort hvorvidt vedkommende er bosatt i Norge på tidspunktet for søknad om sjåførkort, ikke i hvilket land førerkortet er utstedt. Kravet til bostedsadresse i Norge er i tråd med EU-regelverket, og følges også av andre land i EU/EØS. Dette er avgjørende for å hindre at sjåfører skal få utstedt flere sjåførkort i forskjellige land, noe som igjen kan åpne for misbruk av sjåførkortet.