Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1339 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 04.05.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 09.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hva vil utenriksministeren gjøre for å følge opp den negative utviklingen i Uganda?

Begrunnelse

Opposisjonspolitikere og demonstranter i Uganda blir utsatt for grov vold, beskutt og fengsles uten lov og dom. Opptøyene mellom bevæpnet politi og demonstranter har nå pågått i to uker, etter at opposisjonen arrangerte en fredelig demonstrasjon mot de stadig økende mat- og bensinprisene. Norge er ett av de landene som har bidratt mest med bistand til demokratiseringsprosjekter i Uganda.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: De siste ukers fredelige demonstrasjoner i Uganda mot økte levekostnader har blitt slått hardt ned på av myndighetene. Politiets hardhendte reaksjoner mot demonstrantene og tilfeldige personer er en negativ utvikling som vi følger med bekymring. I denne situasjonen er det viktigste vi kan gjøre å støtte opp om lokale krefter slik at uganderne selv finner tilfredsstillende løsninger på sine utfordringer. Vi har derfor støttet opp om sivilt samfunns forslag om reell og konstruktiv dialog mellom myndighetene og opposisjonen. Vi mener de har en felles interesse i å samarbeide om utfordringene som store deler av befolkningen opplever.

Det er imidlertid liten samarbeidsvilje mellom partene. Myndighetene er av den klare oppfatning at opposisjonen som tapte valget i februar, utnytter situasjonen til å fremme sin egen agenda og destabilisere landet. Myndighetene har siden valget flere ganger uttalt at de ikke vil tillate noen demonstrasjoner fra opposisjonens side. En slik generell innskrenkning i forsamlings- og ytringsfriheten er ikke i tråd med de internasjonale forpliktelser Uganda har påtatt seg. Norge har overfor ugandiske myndigheter klart gitt uttrykk for at fredelige demonstrasjoner bør tillates.

Hittil er det rapportert om ti dødsfall som følge av maktbruk fra politiet og hæren. Vi har uttrykt bekymring over menneskerettighetsovergrep, spesielt overdreven bruk av vold fra politiets side, og oppfordrer til politisk dialog for å finne en fredlig løsning. Deltakere fra givergruppene har også vært til stede ved rettslige høringer av opposisjonsledere. Dette for å vise myndighetene at prosessene blir fulgt av de internasjonale partnerne. Jeg besøker Uganda 9. og 10. mai og vil i mine samtaler, blant annet med president Museveni, gi klart uttrykk for vår bekymring med hensyn til situasjonen.

I tillegg til politiske samtaler, vurderer vi fortløpende innretningen på norsk bistand til Uganda. Vi tar sikte på å støtte opp under de utviklingstrekkene vi finner positive i landet og bidra til endring og forbedring på felter der utviklingen er bekymringsfull. De siste årene har norsk bistand til Uganda særlig fokusert på fem sektorer: energi/olje; skog/klima/miljø; kvinner og likestilling; gjenoppbygging etter konflikten i Nord-Uganda, samt godt styresett.

Norge har i noen år gitt budsjettstøtte til Uganda øremerket sosial sektor. Budsjettstøtte er en krevende bistandsform som blant annet forutsetter tillit til myndighetenes korrupsjonsbekjempelse. For Ugandas vedkommende har denne tilliten ved flere anledninger blitt utfordret. Norsk budsjettstøtten ble derfor redusert både i 2006/2007 og 2010 som følge av tilbakeskritt i den demokratiske utviklingen og svak oppfølging av korrupsjonssaker. Etter en samlet gjennomgang av norsk bistand har vi besluttet at den norske budsjettstøtten til Uganda skal avvikles etter 2011.

Jeg er samtidig opptatt av at Norge viderefører støtten til bedre styresett. Dette gjør vi blant annet gjennom å støtte en rekke frivillige organisasjoner innenfor menneskerettighetsfeltet, støtte til justissektoren og til institusjoner og organisasjoner som bidrar til å fremme en demokratisk utvikling. Slik kan vi bidra til å styrke opposisjonens, medias og sivilt samfunns demokratiske spillerom og motarbeide den negative utviklingen vi har sett den siste måneden.