Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1343 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 04.05.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 11.05.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Under Kristelig Folkepartis landsmøte 1.5.11 ble det offentliggjort tall fra NAV om antall kontantstøttemottakere i ulike innvandrergrupper.
I hvilket omfang registrerer etaten etnisitet og nasjonalitet i forhold til mottak av ulike NAV-stønader, og hva er statsrådens prinsipielle holdning til dette?

Begrunnelse

Nye tall NAV har utarbeidet for TV 2 og offentliggjort under KrFs landsmøte 1.5.11 viser at andelen innvandrere blant dem som mottar kontantstøtte har økt kraftig. I dag er en av tre som mottar kontantstøtte innvandrere. Polakker, somaliere, irakere og pakistanere topper listen.
I mars var en av tre foreldre som fikk kontantstøtte innvandrer, viser tall NAV har utarbeidet for TV 2.
Totalt var det 35 629 kontantstøttemottakere. Av disse var 23 136 norske og 12 493 enten født i et annet land, eller hadde utenlandsk statsborgerskap.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Spørsmålet er overført fra statsråd Bjurstrøm til meg for besvarelse.

NAV registrerer opplysninger om søkers statsborgerskap og andre opplysninger som kan være relevante ved vurderingen av om vilkårene for rett til stønad er oppfylt. NAV stiller ikke spørsmål om søkers etnisitet da dette ikke er relevant ved behandlingen av søknad om ytelser fra NAV.

Opplysninger fra NAV kan sammenstilles med andre kilder for å gi informasjon om i hvilken grad personer med bakgrunn fra ulike land mottar kontantstøtte eller andre ytelser. Departementet har for eksempel initiert Statistisk sentralbyrås rapport Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn (rapport 2006/26). Slike undersøkelser gir etter min vurdering svært nyttig kunnskap om bruken av velferdsordningene og er et viktig grunnlag for videre utvikling av politikken.