Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1344 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 04.05.2011
Besvart: 12.05.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): NRKs Brennpunkt-redaksjon har fra ulike offentlige registre innhentet oversikt over trygdeutbetalinger til ett hundre enkeltmedlemmer av Hells Angels.
Hvordan ser statsråden på at det er mulig å innhente slike opplysninger på individnivå fra offentlige registre?

Begrunnelse

Nrk.no melder at 2 av 3 medlemmer i Hells Angels har fått penger fra NAV de siste årene. Utbetalingene fra NAV til medlemmene i Hells Angels er fordoblet på fire år. Medlemmer i Hells Angels har fått over 37 millioner kroner i trygdeutbetalinger i perioden 2002-2009. Det viser en gjennomgang NRK Brennpunkt har gjort over trygdeutbetalinger fra NAV til ett hundre enkeltmedlemmer i Hells Angels. I 2009 fikk medlemmene i Hells Angels utbetalt til sammen 7,3 millioner kroner i uføretrygd, arbeidsledighetstrygd og andre trygdeytelser fra NAV, i følge NRK. Undersøkelsen reiser prinsipielle spørsmål som statsråden bes svare på.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Opplysninger om enkeltindividers mottak av trygdeytelser er underlagt en streng taushetsplikt og kan bare gis dersom rekvirenten kan kreve opplysningene med hjemmel i lov eller den opplysningene gjelder gir samtykke. Arbeids- og velferdsetaten både bør og skal forholde seg i samsvar med dette. Det betyr altså at det ikke skal være mulig uten særskilt hjemmel å innhente opplysninger på individnivå, selv ikke gjennom kobling av offentlige tilgjengelige registre. Jeg vil ta opp med etaten av at dette overholdes.

Når det gjelder Hells Angels-saken, opplyser Arbeids- og velferdsdirektoratet at de ikke har mottatt noen forespørsel om å utgi de omtalte opplysningene. Det er videre direktoratets oppfatning at en anmodning fra NRK om slik utlevering ville måtte avslås. Jeg er enig i denne vurderingen.

Generelt kan det på anmodning gis opplysninger i statistisk form om en større gruppe mennesker. Forvaltningsloven har da bestemmelser som kan tillate utlevering uten hinder av taushetsplikt. Forutsetningen er at enkeltpersoner ikke kan identifiseres. En vurdering av dette spørsmålet må avgjøres konkret for den enkelte forespørsel.

Siden NRK Brennpunkt opplyser at de av hensyn til kildevernet ikke ønsker å si noe om hvordan de har fått tilgang til de aktuelle opplysningene, er det vanskelig for meg å forfølge saken videre.