Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1345 (2010-2011)
Innlevert: 03.05.2011
Sendt: 04.05.2011
Besvart: 12.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Posten Norge har over tid gjennomført Post-i-butikk og "stemplet Posten Norge", dette innebærer bokstav og tallkode. Dette medfører at det i Vest-Finnmark alene er tre kommuner som i dag ikke har stempel med stedsnavn. Kautokeino, Hasvik og Loppa. Posten Norge har bestemt at Post-i-butikk kan få stedsstempel. Det er blitt svart positivt på slike henvendelser mange steder i Norge, men i Finnmark har alle henvendelser blitt negativt besvart, eller ikke blitt besvart av Posten Norge.
Hvorfor?

Begrunnelse

Viser til at Post-i-butikk flere steder har fått positiv behandling på søknad om å få steds stempel. Sted -dato og -navn utstedes etter søknad til postdirektoratet. I Finnmark så har noen steder søkt og fått avslag. Andre har søkt om å få tilbake steds stempel tilbake, men har ikke fått svar fra Region-Troms og Finnmark i Troms på over ett år.
Ordningen kan helt sikkert være praktisk for Posten Norge, men har helt klart mange negative sider.
Mottager ser ikke hvor brevet kommer i fra.
Turister får ikke lenger dokumentert hvor de har vært, unntatt på Nordkapp og et par andre steder.
Stedstempler har stor filatelistisk betydning. Norges status som samleområde har sunket fordi det er så få postkontor som har steds stempler.
Post stempel er en viktig identitets-markør og fremmer distriktenes rolle og bidrag.
Hvorfor er det slik at post-i-butikk i Finnmark ikke blir positivt behandlet ved søknad om stedsstempel, som mange søknader ellers i landet blir til del.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Hovedregelen er at Post i butikk ikke foretar datostempling (stempling av dato og stedsnavn) på innlevert post. Bakgrunnen for en slik praksis er at manuell datostempling av innlevert post er tid-, ressurs- og kostnadskrevende for drivere av Post i butikk. I tillegg ville det også være svært ressurskrevende for Posten å holde kontroll på anskaffelse og bruk av egne datostempler for alle de omkring 1200 Post i butikk. Posten har derfor sentralisert datostempling av innlevert post ved Post i butikk til nærmeste/første sortering i Postens verdikjede under fremsending til adressat.

Et fåtall steder kan det likevel være mest rasjonelt for Postens verdikjede at Post i butikk utfører datostempling etter nærmere avtale. Hovedårsaken til at steds- og datostempel i dag finnes ved enkelte Post i butikk er imidlertid viktige turistmessige og/eller filatelistiske hensyn knyttet til disse stedene. Dette gjelder mye besøkte turistmål (permanente) og/eller har bakgrunn i at man har lokale/regionale/nasjonale hendelser det ønskes å markere filatelistisk. Noen eksempler på slike steder er Flåm, Geiranger og Honningsvåg/Nordkapp. Med utgangspunkt i slike hensyn kan driver av Post i butikk søke Postens distriktsledelse om datostempling. Distriktssjefen vil etter nærmere vurdering avslå søknaden ut fra de nevnte kriterier eller sende den videre med en positiv anbefaling til Posten sentralt for endelig avgjørelse. Fordi slike lokale ordninger innebærer ekstra kostnader for Posten, legger Posten imidlertid vekt på å begrense antall steder og holde en ensartet praksis for hele landet.

I tillegg til Honningsvåg/Nordkapp utfører Post i butikk datostempling på følgende steder i Finnmark: Gamvik, Bugøynes, Mehamn og Kjøllefjord. Når det gjelder de tre kommunene i Finnmark (Kautokeino, Loppa og Hasvik) det refereres til i spørsmålet, mottok distriktsledelsen høsten 2010 en søknad fra driver av Post i butikk i Sør-Tverrfjord (Loppa kommune) om tildeling av steds- og datostempel. Søknaden ble avslått med begrunnelse i at det ikke var tilstrekkelig behov, verken filatelistisk og/eller driftsmessig, for tildeling av stempel. Det er ikke mottatt tilsvarende søknader fra Kautokeino eller Hasvik kommuner.